Sisältöön
 
 
 
 • (19.01.2015)

  Tasa-arvovaltuutettu haastaa koulut mukaan seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön Educa-messuilla 23.-24.1.2015


  Tasa-arvovaltuutettu on mukana opetusalan valtakunnallisilla Educa-messuilla     Helsingin messukeskuksessa 23.-24.1.2014!

  Tule osastollemme 6g84 tutustumaan seksuaalista häirintää käsittelevään
  Ei meidän koulussa
  -opetusmateriaaliimme ja ota haaste vastaan!

   

    Lisätietoja: www.eimeidankoulussa.fi

   

   

   

   


 • (19.01.2015)

  Tasa-arvolain muutokset vahvistettiin

  Tasavallan presidentti on vahvistanut tasa-arvolain muutokset 30.12.2014. Uudistetussa tasa-arvolaissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettiin koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Laki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia myös ennaltaehkäisemään tätä syrjintää.

  Uudistetussa laissa oppilaitoksia koskevia tasa-arvon edistämissäännöksiä on täsmennetty ja laajennettu koskemaan peruskoulutusta antavia oppilaitoksia. Laissa täsmennettiin myös työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa ja siihen liittyvää palkkakartoitusvelvollisuutta.

  Syrjintäkieltoa selkeytettiin myös niin, että syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se syrjintää kohdannutta henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan syyhyn (ns. läheissyrjintä) ja riippumatta siitä, perustuuko se tosiseikkaan tai oletukseen (ns. oletettu syrjintä). Läheissyrjinnällä tarkoitetaan henkilön asettamista eri asemaan esimerkiksi siksi, että hän on raskaana olevan naisen tai transsukupuolisen henkilön perheenjäsen tai ystävä. Olettamaan perustuvaa syrjintää taas olisi esimerkiksi se, että henkilöä ei valita työhön hänen oletetun sukupuolensa perusteella, vaikka käsitys olisikin virheellinen. Näin voisi käydä esimerkiksi silloin, kun henkilön sukupuoli ei käy ilmi hänen nimestään.

  Tasa-arvolain muutokset ovat osa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien kokonaisuudistusta. Lakiuudistuksen yhteydessä syrjintälautakunta ja tasa-arvolautakunta yhdistettiin. Uuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimiala kattaa kaikkien syrjintäperusteiden valvonnan. Lautakunta voi antaa kielto- ja velvoitepäätöksiä ja asettaa tehosteeksi uhkasakon. Tasa-arvolain perusteella lautakuntaan voi viedä jatkossakin työelämää koskevia asioita.

  Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609

  Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta L1329/2014
  Laki yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta k20141347.pdf (44.8 kt )

 • (17.12.2014)

  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait muuttuvat vuoden 2015 alusta

  Eduskunta hyväksyi 16.12. tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain muuttamista koskevan lakipaketin. Lakiuudistus tulee voimaan vuoden 2015 alusta. Lakiuudistuksen yhteydessä tasa-arvovaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu, lapsiasiavaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta siirtyvät oikeusministeriön hallinnonalalle.

 • (08.09.2014)

  Tasa-arvovaltuutettu haastaa koulut toimimaan seksuaalista häirintää vastaan

  Ei meidän koulussa -materiaalipaketti tukee vaikean aiheen käsittelyssä

  Tuoreiden tutkimusten mukaan nuorten kokema seksuaalinen häirintä on yleistä, mutta kouluissa siihen puututaan harvoin. Tasa-arvovaltuutettu on oppilaitostyössään saanut opettajilta palautetta, että häirintään puuttuminen koetaan kouluissa vaikeaksi. Vaikka ilmiö tunnistetaan, keinoja siihen puuttumiseen ei välttämättä ole.

  Tasa-arvovaltuutettu on nyt tuottanut koulumaailman arkeen sopivan, seksuaalista häirintää nuorten näkökulmasta käsittelevän opetusaineiston kouluille ja haastaa Suomen yläkoulut, lukiot ja ammattioppilaitokset seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön. Materiaali sisältää myös kyselypohjan, jonka avulla koulussa voidaan kartoittaa ja seurata häirintäkokemusten yleisyyttä ja sitä, vaikuttavatko häirintää vastaan tehdyt toimet tilanteeseen.

  - Tavoitteena on vahvistaa häirinnän vastaista kulttuuria ja ottaa käyttöön selkeät yhteiset säännöt siitä, miten häirintään puututaan. Toivomme mahdollisimman monen koulun tarttuvan tilaisuuteen ja käyttävän tätä aineistoa tunneilla. Työpaikoilla seksuaaliseen häirintään suhtaudutaan jo vakavasti. Lasten ja nuorten kohdalla on myös päästävä nollatoleranssiin, tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen korostaa.

  Häirinnän vastaiseen työhön ilmoittautuneen helsinkiläisen Kallion lukion oppilaat ovat tyytyväisiä, että seksuaalisen häirinnän käsittely tulee osaksi opetusta.

  - Tämä on tosi tärkeä asia. Aivan mahtavaa, että kouluissa aletaan vihdoin puhua seksuaalisesta häirinnästä. Jos nuoret tietäisivät, että siihen suhtaudutaan vähättelemättä ja että oikeasti siihen puututaan, ehkä häirinnästä myös uskaltaisi kertoa ja se saataisiin loppumaan, Viviana Irving, Anna Kirvesniemi ja Tuulia Heiskanen Helsingin Kallion lukiosta sanovat.

  Oppilaitosten on tasa-arvolain mukaan edistettävä tasa-arvoa ja puututtava seksuaaliseen häirintään. Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva tasa-arvolain uudistus velvoittaa tulevaisuudessa myös peruskoulut edistämään tasa-arvoa ja puuttumaan seksuaaliseen häirintään koulussa.

   Lisätietoja:
  tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, 0295 163 153, pirkko.makinen@stm.fi
  tiedottaja Päivi Ojanperä, 0295 163 160, paivi.ojanpera@stm.fi
  www.eimeidankoulussa.fi

  Ei meidän koulussa -opetusaineisto kouluille: www.eimeidankoulussa.fi/opettajalle

  Haasteeseen on jo lähtenyt mukaan Opetushallitus, Kallion lukio, Herttoniemen yhteiskoulu, Kulosaaren yhteiskoulu, Espoon Martinkallion koulu sekä lapsiasiavaltuutettu.

RSS