Verkställande direktörer

Högsta domstolen har på ett vedertaget sätt ansett att verkställande direktörer i aktiebolag och andelslag inte kan stå i anställningsförhållande till sådana sammanslutningar för vilkas räkning de utför arbete på grundval av ett avtal och mot vederlag, eftersom verkställande direktören i dylika sammanslutningar skall betraktas som ett i lag föreskrivet organ.

Däremot har HD bedömt ställningen för verkställande direktören i sammanslutningar, vilkas lagstiftning inte innehåller några bestämmelser om verkställande direktören, t.ex. registrerade föreningar, med stöd av arbetsavtalslagens kännetecken för anställningsförhållande, varvid verkställande direktören i en dylik sammanslutning har ansetts stå i ett anställningsförhållande, om kännetecknen för ett sådant uppfylls.

Ordalydelsen i jämställdhetslagens definition för arbetstagare utesluter inte att definitionen även tillämpas på en verkställande direktör i ett aktiebolag eller andelslag som inte står i arbetsförhållande eller något annat jämförbart anställningsförhållande. Definitionen kan emellertid inte tillämpas på en verkställande direktör som är ägare i aktiebolaget och därmed samtidigt fungerar som företagare.

Jämställdhetslagens bestämmelser om arbetslivet tillämpas "i tillämpliga delar" på personer som arbetar i ett annat rättsförhållande som kan jämställas med ett anställningsförhållande. Därmed kan inte jämställdhetslagens bestämmelser om arbetsledningen nödvändigtvis tillämpas på verkställande direktörer eller yrkesutövare som själva får bestämma om hur de ordnar sitt arbete.

För ett aktiebolags verkställande direktörs del ska man dessutom bl.a. i situationer som berör anställning och uppsägning av avtalsförhållanden uppmärksamma aktiebolagets omfattande rätt att välja sin verkställande direktör. I EU-domstolen har den tydliga utgångspunkten emellertid blivit att åtgärder som riktas mot kvinnor på grund av graviditet utgör direkt diskriminering som berättigar till gottgörelse. Om alltså en verkställande direktörs avtalsförhållande i ett aktiebolag inte ingås på grund av graviditet eller moderskap eller å andra sidan om avtalsförhållandet avbryts på grund av graviditet eller moderskap kan bolaget dömas att betala gottgörelse till den kränkta parten i ärendet.