Sju steg för planering av likabehandling och jämställdhet i skolan
 

1 Ordna en lektion om likabehandling och jämställdhet för eleverna


2 Grunda en arbetsgrupp där arbetet planeras och där också eleverna finns representerade3 Utvärdera läroanstaltens utgångsläge. Få med skolans elever och personal i t.ex. en diskussion och/eller anonyma enkäter och ta reda på huruvida

• man upplever att jämställdheten mellan könen förverkligas i den egna skolan – inklusive mångfalden av kön!

• man upplever att jämlikheten i den egna skolan förverkligas oberoende av ålder, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, hälsa, religion, övertygelse, sexuell läggning eller språk


4 Be vid behov jämställdhetsombudsmannen, diskrimineringsombudsmannen och medborgarorganisationer om hjälp


5 Välj konkreta åtgärder:

• Grunden är de behov som har kommit fram i den inledande kartläggningen av den egna skolans utgångsläge

• Bestäm de ansvariga instanserna

• Gör upp en tidtabell för åtgärderna och följ med hur de fortskrider


6 Informera alla i skolan, även  vårdnadshavarna:

• när ni börjar

• när mellanetapperna har uppnåtts

• när planen är klar


7 Uppdatera planen: Utvärdera hur tidigare åtgärder har förverkligats, kartlägg den dåvarande situationen och välj återigen konkreta åtgärder utgående från de behov som finns