Skolorna är skyldiga att ingripa i sexuella trakasserier och skapa en kultur där trakasserier inte godkänns.


Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön vid läroanstalter

Det är vanligt att ungdomar upplever sexuella trakasserier. Antalet elever som någon gång upplevt eller ständigt upplever sexuella trakasserier är*

 • 61 % av högstadieflickor *
   
 • 46 % av högstadiepojkar *
   
 • över 80 % av transungdomar har upplevt trakasserier.**
   

* Institutet för hälsa och välfärds Skolhälsoenkät 2013.
** Alanko 2013.

Skolan är skyldig att ingripa i trakasserier

Jämställdhetslagen förbjuder sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön på läroanstalter. Läroanstaltens eller samfundets ansvar börjar emellertid först då den ansvariga representanten informerats om trakasserierna. Då är läroanstalten eller samfundet skyldig att vidta åtgärder för att avbryta trakasserierna. Om läroanstalten eller samfundet inte vidtar tillgängliga åtgärder för att hindra att trakasserierna fortsätter utgör detta förbjuden diskriminering.

Läroanstalten eller samfundet har även gottgörelseskyldighet om den som trakasserar är en enskild lärare eller elev. Om trakasserierna till exempel utförs av läroanstaltens rektor eller en motsvarande person som ansvarar för ledningen av ett samfund som ordnar utbildning och undervisning ska det anses att läroanstalten eller samfundet varit medvetet om trakasserierna utan särskilt anmälan.

Alla läroanstalter är skyldiga att ingripa i sexuella trakasserier.

Stoppa sexuella trakasserier i skolan!

Inte i vår skola är jämställdhetsombudsmannens undervisningsmaterial mot sexuella trakasserier. Materialet passar för lektioner i högstadier, gymnasier och yrkesskolor och finns på adressen www.eimeidankoulussa.fi/opettajalle

Till materialet hör

 • kortfilm (2 min)
 • färdigt lektionspaket: diskussionsunderlag i form av en visuell presentation som tilltalar ungdomarna
 • anvisningar för lärare och enkät om elevernas egna erfarenheter av trakasserier