Personlig prestation

Det är vanligt att lönen inkluderar en personlig lönedel, vars storlek påverkas av arbetstagarens personliga egenskaper och arbetsprestationer. Dessa kan vara godtagbara skäl för löneskillnader. Om löneskillnader motiveras med sådana faktorer kan arbetsgivaren dock behöva bevisa vilka bedömningskriterier som använts och att prestationsskillnaderna som ligger till grund för bedömningen existerar. Bedömningskriterierna i sig ska vara icke-diskriminerande.