Myndigheternas skyldighet att främja jämställdheten

Myndigheter, utbildningsanordnare och övriga samfund som ordnar utbildning eller undervisning ska främja jämställdhet mellan könen på ett målinriktat och planmässigt sätt i all sin verksamhet.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att se till att man vid de läroanstalter som utbildningsanordnaren förvaltar även arbetar på ett målinriktat och planmässigt sätt för att främja jämställdheten mellan könen. Utbildningsanordnaren ansvarar för att läroanstalterna främjar jämställdheten mellan könen i enlighet med läroanstaltens egen jämställdhetsplan.

Att främja jämställdheten inom utbildning och undervisning

Myndigheter och utbildningsanordnare skall se till att flickor och pojkar samt kvinnor och män har lika möjlighet till utbildning och avancemang inom yrket samt att undervisningen, forskningen och läromedlen stöder syftet med jämställdhetslagen.

Detta betyder att man inte får använda undervisningen eller undervisningsmaterial till att upprätthålla stereotypiska könsroller eller -fördelningar vad gäller familje- eller arbetslivet. Till dessa delar gäller plikten att främja jämställdheten särskilt de myndigheter som ansvarar för undervisningsrelaterade grundlinjer och utveckling av undervisningen, i sista hand även lärare.

Man bör sträva efter att på alla utbildningsstadier ändra sådana tänkesätt och handlingsmönster som leder till stereotypa val av utbildning och yrke enligt kön. Plikten gäller alla skolformer och -stadier, men i synnerhet studiehandledningen och yrkesvägledningen. I lärarutbildningen bör man fästa uppmärksamhet vid hur skolornas verksamhetsprinciper och lärarnas eget agerande påverkar elevernas uppfattningar om vilka yrken och utbildningsområden som är lämpliga för flickor och pojkar samt kvinnor och män.

Studie- och yrkesval som grundar sig på traditionella könsroller kan upprätthålla olikvärdigheten på arbetsmarknaden och begränsa de individuella valmöjligheterna. Därför ska val som berör utbildning grunda sig på individuella, icke-könsrelaterade saker. Man ska uppmuntra studerande att välja ämnen enligt sina egna intressen och fördelar. Kvinnor ska ha lika möjligheter att bli valda till en utbildning inom en bransch som traditionellt ansetts vara lämpligare för män, och på motsvarande sätt ska man erbjuda män samma möjligheter då de söker sig till branscher som traditionellt ansetts vara lämpligare för kvinnor.

Följder av att försumma jämställdhetsplaneringen

Om en utbildningsanordnare försummar sin skyldighet att se till att man i de läroanstalter som han eller hon förvaltar utför målinriktat och planmässigt arbete för att främja jämställdheten i enlighet med läroanstaltens egen jämställdhetsplan ska jämställdhetsombudsmannen genom anvisningar och råd sträva till att utbildningsanordnaren uppfyller sina skyldigheter. Om utbildningsanordnaren trots anvisningar och råd försummar sin skyldighet kan jämställdhetsombudsmannen fastställa en rimlig tidsfrist inom vilken skyldigheten ska uppfyllas.

Om ingen plan görs inom den givna tidsfristen kan jämställdhetsombudsmannen föra ärendet till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Nämnden kan ålägga utbildningsanordnaren och läroanstalten att göra en jämställdhetsplan inom utsatt tid och förstärka sitt krav med vite. Om utbildningsanordnaren och läroanstalten fortsätter att försumma jämställdhetsplaneringen förordnar diskriminerings- och jämställdhetsnämnden om betalning av vite.