Lönekartläggning

Vad är en lönekartläggning?

I jämställdhetsplanerna ska man särskilt fästa uppmärksamhet vid att främja jämställdheten i fråga om lön och andra anställningsvillkor.

Som grund för jämställdhetsplaneringen ska man göra en redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen. Som en del av redogörelsen görs en lönekartläggning som omfattar en specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt en kartläggning av klassificeringen, lönerna och löneskillnaderna i fråga om kvinnors och mäns uppgifter. Denna kartläggning kallas lönekartläggning.

Lönekartläggningen har varit en obligatorisk del av jämställdhetsplaneringen sedan början av 2005. I början av 2015 trädde preciserade bestämmelser om lönekartläggningen i kraft (se 6 a och 6 b § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män).

Syftet med lönekartläggningen

Enligt jämställdhetslagen är syftet med en lönekartläggning att utreda att det inte förekommer ogrundade löneskillnader mellan kvinnor och män som är anställda av samma arbetsgivare och som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Med hjälp av lönekartläggningen strävar man alltså till att garantera att lönen inte strider mot jämställdhetslagens förbud mot diskriminering i fråga om löner.

Tidtabell

Man ska göra lönekartläggningen minst vartannat år. Om man utarbetar en jämställdhetsplan varje år kan man emellertid göra lönekartläggningen vart tredje år.

Information om lika löner och lönediskriminering.