Läroanstaltens jämställdhetsplan

Jämställdhetsplanen som utarbetas på läroanstalten är ett redskap som förebygger diskriminering på grund av kön och stöder främjandet av jämställdhet mellan könen i skolans vardag. Med jämställdhetsplanen ser man till att läroanstalten utför systematiskt jämställdhetsarbete.

Med tanke på jämställdhetsarbetet är det viktigt att arbetet grundar sig på läroanstaltens och dess studerandes eller elevers behov. Då läroanstalten utarbetar en jämställdhetsplan som motsvarar dess egna behov förbinder sig läroanstalten starkare till att främja jämställdheten.

Jämställdhetsplanen ska innehålla en redogörelse för jämställdhetsläget vid läroanstalten, vilka åtgärder som krävs för att främja jämställdheten samt en utvärdering av genomförandet och resultaten av de åtgärder som ingick i en tidigare jämställdhetsplan.

Plikten att utarbeta en jämställdhetsplan som strävar till att utveckla läroanstaltens verksamhet gäller alla läroanstalter som ordnar undervisning eller utbildning som grundar sig på lagen. Från början av 2015 utvidgades plikten så att den även omfattar undervisning som grundar sig på lagen om grundläggande utbildning. Dessa skolor ska ha utarbetat sina jämställdhetsplaner senast 1.1.2017.