Kartläggning av jämställdhetsläget på läroanstalten

Jämställdhetsplanen ska basera sig på en redogörelse för läroanstaltens jämställdhetsläge. Man ska utreda hur eleverna och studerandena upplever att jämställdheten har förverkligats på deras läroanstalt. Kartläggningen för att utreda läroanstaltens verkliga och aktuella jämställdhetsläge kan utföras bland eleverna eller studerandena samt undervisningspersonalen till exempel genom en skriftlig enkät.

Enkäten kan genomföras separat eller som en del av någon annan enkät som genomförs på läroanstalten. I kartläggningen kan man till exempel fråga om skolans växelverkan och verksamhetskultur, stämning, undervisning, studiehandledning, undervisningsmaterial, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön, samt önskemål och idéer för hur man kan främja jämställdheten.

Det lönar sig att även behandla jämställdhetsfrågor på lektioner eller temadagar. Till exempel jämställdhetsombudsmannen har skapat material om sexuella trakasserier som lämpar sig väl för undervisningen i högstadieskolor, gymnasier och yrkesskolor som kan utnyttjas avgiftsfritt och finns på www.eimeidankoulussa.fi.

Särskilt med yngre elever är det naturligast att samla deras synpunkter till exempel under en lektion eller i samband med en temadag som handlar om jämställdhet. En bra tidpunkt för temadagen är 19 mars, Minna Canthdagen och jämställdhetsdagen.

Man kan även ordna ett allmänt diskussionstillfälle om jämställdhet i skolan. Detta ger eleverna möjligheten att diskutera eventuella problem som har att göra med jämställdhet, lösningar på dessa och utvecklingsidéer.  

I kartläggningen kan man även utnyttja statistik om den specificerats enligt kön. Det räcker emellertid inte att endast använda statistik för att utreda läroanstaltens jämställdhetsläge.