Jämställdhetsplaneringens mål och tidtabell

Jämställdhetsplaneringen som utförs på läroanstalten är en fortlöpande process där man skapar sig en gemensam uppfattning om bland annat

  • hurdan en jämlik läroanstalt är
     
  • vad som kan hindra att jämställdheten uppfylls
     
  • vad som främjar jämställdheten vid läroanstalten


Det viktiga är att man granskar och utvecklar läroanstaltens verksamhet ur jämställdhetens synvinkel och att detta tydligt framgår i de handlingar som styr läroanstaltens verksamhet.

Hur ofta utarbetas planen?

Utgångspunkten är att en jämställdhetsplan utarbetas varje år. Det är även möjligt att komma överens om att man istället för en årlig granskning utarbetar jämställdhetsplanen för två eller tre år. Läroanstaltens behov och åtgärderna som ingår i jämställdhetsplanen lär ändå förutsätta att man hela tiden utför åtgärder som främjar jämställdheten.

En jämställdhetsplanering som alla, inklusive ledningen, förbundit sig till och som barnen och ungdomarna (eleverna/studerandena) deltar i tillsammans med personalen fungerar som ett redskap i det målinriktade och planmässiga arbete som främjar jämställdhet mellan könen som utförs på läroanstalten.