Internationella konventioner

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor antogs av Förenta Nationernas generalförsamling i 1979.

Konventionen som syftar till att förbättra kvinnors ställning, är mycket omfattande eftersom den förutsätter åtskilliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor. Konventionen innehåller bestämmelser om bland annat utbildning, deltagande i arbetslivet, hälsovård samt kvinnors ekonomiska rättigheter.

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)

Internationella arbetsorganisationen ILOs konventioner

ILO:s konvention (nr 100) angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde (1951). Fördragsserie 9/1963.

ILO:s konvention (nr 111) angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning (1958). Fördragsserie 63/1970.

ILO:s konvention (nr 156) om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare arbetstagare med familjeansvar (1981). Fördragsserie 72/1983.

Konventionerna finns på svenska på Svenska ILO-kommitténs webbsidor.

Information om klagomål om mänskliga rättigheter:

Människorättscentret

Utrikesministeriet