Gottgörelse och yrkande på gottgörelse

En person har rätt att få gottgörelse om han eller hon diskriminerats

  • i arbetslivet
     
  • på en läroanstalt
     
  • i en yrkesorganisation eller
     
  • när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster


Gottgörelsen ska betalas oberoende av om diskrimineringen orsakar ekonomisk skada eftersom gottgörelsen till sin natur är en ersättning för den kränkning som diskriminering utgör. Gottgörelsen betalas av den som brutit mot förbudet mot diskriminering. Gottgörelsebeloppet är minst 3 470 euro (juni 2012).

Vid fastställandet av gottgörelsens nivå har man utgått ifrån att påföljden ska vara effektiv, så att de som blivit diskriminerande åberopar sina rättigheter, och avskräckande, så att den förebygger diskriminering. Gottgörelsens storlek bestäms i domstol och då beaktas bland annat diskrimineringens art, omfattning och varaktighet.

Det har inte fastställts något maximibelopp för gottgörelse, förutom för anställningssituationer. I en anställningssituation ska högst 17 360 euro (juni 2012) betalas till en arbetssökande då arbetsgivaren kan bevisa att arbetssökanden inte skulle ha valts för uppgiften även om valet hade gjorts på icke-diskriminerande grunder.

Domstolen kan sänka gottgörelsens totala belopp eller slopa gottgörelsen helt och hållet om det anses skäligt med beaktande av den betalningsskyldiges ekonomiska situation, övriga omständigheter samt strävan att förhindra eller avlägsna följderna av förfarandet. Till exempel kan arbetsgivaren återta uppsägningen eller ordna en ny motsvarande arbetsplats för den diskriminerade arbetssökanden.

Talan om gottgörelse

För att få gottgörelse ska den kränkte föra ärendet inför tingsrätten på hemorten för personen som brutit mot diskrimineringsförbudet. Den som misstänker diskriminering ska påvisa att motparten sannolikt har brutit mot de särskilda förbuden mot diskriminering. Då uppstår en presumtion om diskriminering. Om arbetsgivaren, läroanstalten, intresseorganisationen eller den som tillhandahåller varor eller tjänster hävdar att förfarandet motiverats av ett betungande och godtagbart skäl som godkänns av lagen eller att förfarandet inte beror på könet utan på någon annan, godtagbar orsak ska denne framföra bevis på detta.

Man ska yrka på gottgörelse inom två år från brottet mot diskrimineringsförbudet, förutom i fall gällande anställning, där tidsfristen är ett år. Betalning av gottgörelse hindrar inte att den kränkte dessutom yrkar ersättning med stöd av till exempel arbetsavtalslagen eller skadeståndslagen.

Då åtalet väckts och flera personer har rätt att yrka på gottgörelse för samma skäl ska alla gottgörelseyrkanden i mån om möjlighet behandlas under samma rättegång. Den som misstänker diskriminering förlorar inte sin rätt till åtal bara för att någon annan redan yrkat på gottgörelse i domstol.