Frågor som ska beaktas särskilt

I det planmässiga arbetet som främjar jämställdheten och som strävar till att utveckla läroanstaltens verksamhet ska man fästa särskild uppmärksamhet vid antagning av elever eller studerande, ordnande av undervisning, bedömningen av elever eller studerande, skillnader i inlärning samt vid att förebygga och eliminera sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

Dessutom ska man beakta förebyggandet av diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck då man bereder det planmässiga arbetet som utförs på läroanstalten och fattar beslut om jämställdhetsfrämjande åtgärder. Detta betyder till exempel att man vid läroanstalten lär ut en uppskattande inställning till alla och ger grundläggande information om könsmångfald.