Diskriminering i arbetslivet

Diskriminering är förbjuden:

 • vid anställning samt vid uttagning för en viss uppgift eller utbildning ► Diskriminering vid anställning
   
 • gällande lönevillkor och övriga anställningsvillkor
   
 • i samband med arbetsledningen, fördelningen av arbetsuppgifter och arbetsförhållandena i allmänhet
   
 • då arbetsförhållandet upphör (bl.a. uppsägning och hävning av arbetsavtal) samt då en arbetstagare omplaceras eller permitteras


Diskriminering är:

 • direkt diskriminering
   
 • indirekt diskriminering
   
 • trakasserier
   
 • befallningar eller instruktioner att diskriminera


Diskriminering i arbetslivet är även arbetsgivarens motåtgärder.


Vem gäller av dessa förbud?

 • personer som arbetar i ett arbets- eller tjänsteförhållande
   
 • till vissa delar personer som arbetar i ett annat rättsförhållande som kan jämställas med ett anställningsförhållande
   
 • till vissa delar även företag som utnyttjar inhyrd arbetskraft (användarföretag).Förbud mot arbetsgivarens motåtgärder

Jämställdhetslagen förbjuder arbetsgivaren att vidta några som helst motåtgärder om en arbetstagare har åberopat jämställdhetslagen. Med motåtgärder avses till exempel att missgynna en person till exempel genom att

 • byta arbetsuppgifter, lämna bort löneförhöjningar
   
 • omotiverat öka övervakningen av arbetsprestationer och arbetstider
   
 • belasta arbetstagaren med orimliga tilläggsuppgifter
   
 • försvåra ordnandet av arbetstider och semestrar
   

I värsta fall tar sig förfarandet uttryck i att anställningsförhållandet upphör.

Genom förbudet mot motåtgärder skyddas utöver den person som åberopat jämställdhetslagen också vittnen och personer som biträtt personen i ärendet. Arbetsgivarens motåtgärder kan leda till gottgörelse även efter det att ett arbetsförhållande har upphört. Arbetsgivaren ska också se till att andra arbetstagare inte vidtar motåtgärder mot en arbetstagare som har åberopat jämställdhetslagen.
 

Arbetsgivarens utredning till arbetstagaren

Om en person misstänker sig ha blivit diskriminerad i arbetslivet ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran utan dröjsmål lämna en skriftlig utredning om grunderna för sitt förfarande. Då kan arbetstagaren själv avgöra om det är motiverat att fortsätta behandlingen av ärendet och eventuellt föra det till domstol. Genom utredningen undviker man onödiga rättegångar.

Om det är fråga om en anställningssituation ska det av utredningen framgå den uttagnas utbildning, arbetserfarenhet och erfarenhet av annat slag samt andra omständigheter som påverkat valet. Om det finns anledning att misstänka lönediskriminering ska uppgifter om lönegrunderna och andra nödvändiga uppgifter ges till den arbetstagare som saken gäller.