Att främja jämställdhet i skolor och vid läroanstalter

Myndigheter, utbildningsanordnare och övriga samfund som ordnar utbildning eller undervisning ska främja jämställdhet mellan könen på ett målinriktat och planmässigt sätt i all sin verksamhet.

Utbildningsanordnaren ansvarar dessutom för att se till att man vid de läroanstalter som utbildningsanordnaren förvaltar även arbetar på ett målinriktat och planmässigt sätt för att främja jämställdheten mellan könen som en del av undervisningen i mänskliga rättigheter. Utbildningsanordnaren ansvarar för att man vid läroanstalterna främjar jämställdheten mellan könen och förebygger diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck på läroanstaltsnivå i enlighet med jämställdhetsplanen.

I det planmässiga arbetet som främjar jämställdheten och som strävar till att utveckla läroanstaltens verksamhet ska man fästa särskild uppmärksamhet vid antagning av elever eller studerande, ordnande av undervisning, bedömningen av elever eller studerande, skillnader i inlärning samt vid att förebygga och eliminera sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

Dessutom ska man beakta förebyggandet av diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck då man bereder det planmässiga arbetet som utförs på läroanstalten och fattar beslut om jämställdhetsfrämjande åtgärder. Detta betyder till exempel att man vid läroanstalten lär ut en uppskattande inställning till alla och ger grundläggande information om könsmångfald.

Jämställdhetslagen, läroanstalterna och könsmångfalden (STM, 2016)

Enkät om trakasserier