Annat rättsförhållande som kan jämställas med ett anställningsförhållande

Jämställdhetslagens bestämmelser som gäller arbetstagare iakttas i tillämpliga delar också i fråga om den som arbetar i "ett annat rättsförhållande som kan jämställas med ett anställningsförhållande".

Detta avser sådana arbetsformer som ligger nära arbets- eller anställningsförhållanden, där arbetet utförs i lika förhållanden som i ett arbets- eller anställningsförhållande, men som ändå förblir utanför tillämpningsområdet för arbetsavtalslagen och övrig lagstiftning som berör anställningsförhållanden. Sådana arbetstagargrupper kan vara bl.a. egenföretagare, självständiga yrkesutövare, frilansare, praktikanter samt familje- och närståendevårdare. I dessa fall utförs arbetet vanligen på basis av uppdragsavtal.

Definitionen för arbetstagare gäller inte vilket som helst arbete som utförs utanför ett anställningsförhållande. För att rättsförhållandet ska kunna jämställas med ett anställningsförhållande förutsätts att arbetet utförs i liknande förhållanden som arbete som utförs i ett arbets- eller anställningsförhållande, och att man i arbetet som utförs personligen förbinder sig till det arbete som utförs för någon annan, trots att det inte är fråga om ett arbetsavtalsförhållande.

För egenföretagares och självständiga yrkesutövares del förutsätts att personen främst säljer sin kompetens. Sådana personer kan ur arbets- och sociallagstiftningens synvinkel (till exempel gällande arbetslöshetsskydd och pension) vara företagare, men de kan inte utöva egentlig företagsverksamhet med företagarrisk eller ha ingått anställningsförhållanden med egen personal. De arbetar på samma sätt som den personal som uppdragsgivaren eventuellt ingått anställningsförhållande med, även om egentlig direktionsrätt saknas. Det förutsätts inte att arbetet utförs i uppdragsgivarens lokaler och med dennes verktyg. Verksamhetsformen (t.ex. skattekort, firma, bolagsform) har i sig ingen betydelse med tanke på begreppet "arbetstagare", utan det som avgör är verksamhetens faktiska natur.

Förhållandena mellan två näringsidkare omfattas vanligtvis inte av denna definition. Utanför definitionen lämnas även hobbyverksamhet och all frivilligverksamhet för vilken ingen lön betalas ut, samt allt arbete utan inkomstsyfte, till exempel talkoarbete och arbete på familjerättsliga grunder. Förbudet mot diskriminering i 7 § i jämställdhetslagen och de påföljder som brott mot detta kan leda till omfattar emellertid även dessa arbetargrupper.