Utlåtanden

Tillbaka

Värnplikt och visstidsanställning (TAS 325/2012, utfärdat 31.10.2012)

Värnplikt och visstidsanställning (TAS 325/2012, utfärdat 31.10.2012)

En förtroendeman tog kontakt med jämställdhetsombudsmannen och berättade att arbetsgivarna förhåller sig osakligt till unga män som ännu inte fullgjort sin beväringstjänst. Unga mäns arbetsavtal förlängs inte eller omvandlas inte till ordinarie tjänst på grund av beväringstjänsten och om uppskov beviljats för beväringstjänsten förlängs arbetsavtalet endast fram till dess att beväringstjänsten inleds.

Jämställdhetsombudsmannen konstaterade i sitt svar att det att värnplikt stadgats endast för män inte enligt jämställdhetslagen bör anses utgöra diskriminering på grund av kön så som den definieras i jämställdhetslagen.  Detta berättigar dock inte till att behandla män ojämlikt på grund av värnplikten.

Att vid anställningsförfarandet ställa frågor om fullgörandet av militär- eller civiltjänst är tillåtet endast om avlagd värnplikt kan bevisas ha en obestridlig betydelse för utförandet av arbetsuppgifterna. I andra fall leder frågor om värnplikten till misstanke om diskrimineringssyfte. Om man vid anställningsförfarandet kräver avlagd värnplikt, även om arbetsuppgifterna inte förutsätter det, gör man sig skyldig till indirekt diskriminering på grund av kön.

Lagen om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet skyddar endast personer som är fast anställda från att bli uppsagda. Enligt arbetsavtalslagen kan ett arbetsavtal för viss tid endast ingås om det finns grundad anledning till det. Att någon inte har fullgjort sin värnplikt kan inte anses vara grundad anledning. Arbetsavtalslagen innehåller också ett diskrimineringsförbud enligt vilket arbetsgivaren inte får särbehandla arbetstagare eller arbetssökande på grund av bl.a. ålder, familjeförhållanden eller någon annan därmed jämförbar omständighet. Enligt 7 § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män finns dessutom ett diskrimineringsförbud som förbjuder att kvinnor och män försätts i olika ställning på grund av kön. 8 § i nämnda lag kompletterar detta förbud gällande arbetslivet. Dessa stadganden gäller också värnplikten.

Sammanfattningsvis konstaterade jämställdhetsombudsmannen att även om lagen om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet inte direkt gäller visstidsanställda arbetstagare kan visstidsanställda arbetstagare inte särbehandlas på grund av värnplikten inte är fullgjord.  På sådana fall kan man tillämpa de ovannämnda föreskrifterna i arbetsavtalslagen och jämställdhetslagen.

18.01.2013