Utlåtanden

Tillbaka

Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till nationell strategi för psykisk hälsa (TAS 298/2019, utfärdat 28.10.2019)

Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till nationell strategi för psykisk hälsa (TAS 298/2019, utfärdat 28.10.2019)

I sitt utlåtande begärde jämställdhetsombudsmannen att man i den nationella strategin för psykisk hälsa också beaktar könsperspektivet. 

Jämställdheten mellan könen och förebyggande av könsdiskriminering stärker människornas välbefinnande och känslan av att bli rättvist behandlad. Detta påverkar också människans psykiska hälsa.

Det förekommer skillnader mellan könen när man ser på psykisk hälsa, psykiska problem och sjukdomar samt behovet av tjänster och hur tjänsterna används. Det är viktigt att dessa statistikförs och forskas i och att man beaktar skillnaderna i åtgärdsförslag och mentalvårdstjänster.

 

29.11.2019