Utlåtanden

Tillbaka

Utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om för- och efternamn (TAS 279/17, utfärdat 5.10.2017)

Utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om för- och efternamn (TAS 279/17, utfärdat 5.10.2017)

Jämställdhetsombudsmannen gav ett utlåtande till riksdagens lagutskott om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om för- och efternamn och lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om registrerat partnerskap (RP 104/2017 rd).

I regeringens proposition föreslås det att könsbundenheten vid förnamn ska bibehållas. Av särskilda skäl ska det ändå vara möjligt att göra undantag från begränsningen. Jämställdhetsombudsmannen konstaterade att könsbundenheten vid förnamn inte strider mot jämställdhetslagen, så länge den inte försvårar transpersoners och interkönade personers möjlighet att vid behov korrigera sitt förnamn så att det motsvarar deras könsidentitet.

Enligt motiveringen till lagförslaget kan ett särskilt skäl att avvika från könsbundenheten vid förnamn vara till exempel könsidentiteten. Det är en bra riktlinje, som jämställdhetsombudsmannen önskar att ska framträda inte bara i motiveringen utan också i själva lagtexten.  Jämställdhetsombudsmannen anser att det för en vuxen person som vill byta förnamn bör räcka med dennas egen anmälan om sin könsidentitet.

I motiveringen till regeringens proposition tas det inte ställning till om en person av särskilda skäl kan få ett förnamn som består av ett mansnamn och ett kvinnonamn, om detta motsvarar personens könsidentitet. För att detta inte ska avgöras endast genom tillämpad praxis föreslog jämställdhetsombudsmannen att det ska fastställas i lagmotiveringen att ett förnamn, av skäl som hänför sig till könsidentiteten, ska kunna bestå också av ett mansnamn och ett kvinnonamn.

Enligt lagförslaget ska en ansökan om förnamn göras i samband med ansökan om fastställande av könstillhörighet eller efter det för att ansökan ska vara avgiftsfri. Personer som låter korrigera sitt kön börjar ofta använda ett namn som motsvarar deras könsidentitet redan innan könstillhörigheten fastställs. Tidpunkten för namnändringen får därför inte avgöra avgiftsfriheten. Jämställdhetsombudsmannen anser att avgiftsfrihet bör gälla alla situationer där förnamnet ändras på grund av personens könsidentitet.

Angående efternamnskombinationer konstaterade jämställdhetsombudsmannen att den föreslagna mer flexibla praxisen för kombination av efternamn ger par och familjer större valfrihet. Den här valfriheten kan bidra till att valet av efternamn i lägre grad än tidigare påverkas av könet. I dagens läge är det ju så att de par som har valt ett gemensamt efternamn eller där den ena parten har tagit ett dubbelnamn oftast har valt mannens efternamn eller bestämt att kvinnan tar dubbelnamn.

 

11.12.2017