Utlåtanden

Tillbaka

Utkast till regeringens proposition: det föreslås att olika behandling av könen i fråga om konsumentförsäkringar avskaffas (TAS 186/2012, utfärdat 7.5.2012)

Utkast till regeringens proposition: det föreslås att olika behandling av könen i fråga om konsumentförsäkringar avskaffas (TAS 186/2012, utfärdat 7.5.2012)

Det föreslås att användningen av kön som grund för försäkringsavgifter och förmåner delvis ska avskaffas. Vid social- och hälsovårdsministeriet har en regeringsproposition beretts för att lagen om försäkringsbolag och vissa lagar med anknytning till nämnda lag ska ändras så att kön inte längre får användas vid beräkning av försäkringsavgifter eller förmåner då försäkringar beviljas konsumenter och att skillnader som grundar sig på kön inte heller får förekomma i avgifter eller förmåner.  Jämställdhetsombudsmannen gav ministeriet ett utlåtande i detta ärende.

Enligt Europeiska unionens jämställdhetsdirektiv 2004/113/EG tillåts medlemsstaterna i sin lagstiftning på vissa villkor avvika från den princip om jämlik behandlig som utgör huvudregeln för konsumentförsäkringar och tillåta relativa skillnader i försäkringsavgifter och förmåner, om könet har varit en avgörande faktor i riskbedömningen. Finland har i sin lagstiftning infört det undantag som tillåts i detta direktiv. Beredningen av lagändringen föranleds av den dom (C-236/09) som EU-domstolen avkunnade i ärendet Test-Achats. Enligt domen är bestämmelsen i direktivet, med stöd av vilken avvikelser från huvudregeln som förutsätter jämlik behandling av könen har kunnat göras under obegränsad tid, inte i överensstämmelse med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Jämställdhetsombudsmannen konstaterar i sitt utlåtande att ombudsmannen redan vid beredningen av direktivet 2004/113/EG har understött kommissionens ursprungliga förslag enligt vilket användning av kön som faktor vid beräkning ska förbjudas. Då fäste ombudsmannen uppmärksamhet även vid diskrimineringsförbudet i 6 § i Finlands grundlag och bestämmelsen om främjande av jämställdhet.

Direktivet 2004/113/EG och ovan nämnda dom som avkunnats av EU-domstolen gäller enbart försäkringar som beviljas konsumenter och avsikten är att ändra lagstiftningen endast med avseende på dessa försäkringar. Det föreslås att de relativa skillnader som beror på kön fortfarande ska tillåtas i fråga om andra försäkringar än dem som beviljas konsumenter, om användning av kön i fråga om dessa försäkringar är en faktor som påverkar den riskbedömning som utförs utifrån försäkringsmatematiska och statistiska data. Könet kan alltjämt vara en påverkande faktor i fråga om försäkringar som kopplas till ett anställningsförhållande och som tecknas av arbetsgivaren, samt på vilka det direktiv (2006/54/EG) tillämpas som bland annat berör yrkesbaserade system för social trygghet.

Jämställdhetsombudsmannen anser att sådana skillnader i avgifter och förmåner som på grund av kön försätter kvinnor och män i olika ställning bör avskaffas även från andra försäkringar än dem som erbjuds konsumenter. Giltigheten för det undantag som gäller dessa försäkringar har inte tidsmässigt begränsats, varför EU-domstolen ansåg att undantagsbestämmelsen som följer direktivet 2004/54/EG är problematisk i jämförelse med stadgan om de grundläggande rättigheterna. Jämställdhetsombudsmannen konstaterar att även riksdagens utskott i olika sammanhang har ansett det betydelsefullt att utveckla olika system så att användningen av kön som försäkringsmatematisk faktor med tiden kan frångås (AjUB 2/2007 rd och ShUB 55/2009).

Det föreslås att bestämmelserna om att en riskbedömning som görs på grund av kön ska lämnas till Finansinspektionen, samt att bestämmelserna om offentliggörande av uppgifterna helt och hållet ska upphävas. Ändringen ska även gälla de försäkringar för vilka skillnader som grundar sig på kön fortsättningsvis ska tillåtas. Jämställdhetsombudsmannen anser att detta innebär en försämring i jämställdhet mellan könen jämfört med nuläget. För skyldigheten att lämna och offentliggöra uppgifter om riskbedömning talar även i fortsättningen de aspekter vid vilka riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott fäste uppmärksamhet i sin behandling av ändringen av försäkringsbolagslagstiftningen år 2007. Utskottet betonade bland annat vikten av att grundligt undersöka riskbedömningarna och att sörja för försäkringsprodukters och försäkringsavgifters genomsynlighet samt för att ändringarnas effekter på förhållanden, levnadssätt och beteende snabbt och ändamålsenligt ska beaktas (AjUB 2/2007).

27.06.2012