Utlåtanden

Tillbaka

Turer endast för kvinnor i motionssal för anställda (TAS 34/2012, utfärdat 20.3.2012)

Turer endast för kvinnor i motionssal för anställda (TAS 34/2012, utfärdat 20.3.2012)

Jämställdhetsombudsmannen ombads utreda huruvida tursystemet för en motionssal som en viss arbetsgivare erbjuder sin personal är i enlighet med jämställdhetslagen. Motionshallen i fråga är reserverad endast för kvinnor under två vardagar i tre timmar och under tre vardagar i hela fem timmar. Även lördagar och söndagar är motionshallen reserverad för kvinnor i fem timmar. Några särskilda turer reserverade endast för män finns inte.

Arbetsgivaren motiverar denna praxis med att personalen är kvinnodominerad samt med att det skulle vara svårt att ordna separata omklädningsrum för män och kvinnor. Det framgår emellertid inte hur frågan om omklädningsrum har lösts under de tider då motionshallen används av både kvinnor och män.

En motionshall för anställda som en arbetsgivare erbjuder sin personal är en förmån med anknytning till personalens arbetsförhållanden. Det är alltså inte fråga om en verksamhet som omfattas av näringsfriheten, vilken inkluderar en näringsidkares rätt att välja den form och det sätt näringsidkaren vill försörja sig.

Om arbetsgivaren erbjuder sin personal förmåner eller organiserar deras arbetsförhållanden, till exempel i form av tillgång till gemensamma motionsutrymmen för personalen och tillhörande omklädningsrum, är det med tanke på jämställdhetslagen viktigt att representanter för det ena könet inte missgynnas i jämförelse med representanter för det motsatta könet.

I sitt utlåtande konstaterar jämställdhetsombudsmannen att det med tanke på jämställdheten i fråga om arbetsförhållandena på arbetsplatsen är viktigt att hitta en lösning på den rådande situationen där endast kvinnor eller endast män kan erbjudas ändamålsenliga omklädningsrum i anslutning till motionshallen, oberoende av hur många kvinnor eller män som använder hallen vid en viss tidpunkt.

27.03.2012