Utlåtanden

Tillbaka

Tjänsteförordnandet för viss tid för en familjeledig anställd förnyades inte eftersom den anställdas vikarie ansågs ha bättre förutsättningar att sköta uppgiften (TAS 89/2016, utfärdat 3.5.2016)

Tjänsteförordnandet för viss tid för en familjeledig anställd förnyades inte eftersom den anställdas vikarie ansågs ha bättre förutsättningar att sköta uppgiften (TAS 89/2016, utfärdat 3.5.2016)

Jämställdhetsombudsmannen ansåg att en person som arbetat som vikarie för kostservicechefen vid en samkommun för sjukvårds- och socialtjänster diskriminerades på ett i jämställdhetslagen förbjudet sätt, då personens tjänsteförordnande inte förlängdes medan hon var föräldraledig. Det första förordnandet på viss tid upphörde i slutet av 2015, men den ursprungliga tjänsteinnehavaren hade för avsikt att vara frånvarande fram till slutet av 2016. I stället för att förnya tjänsteförordnandet för viss tid för den vårdlediga anställda erbjöd samkommunen hennes vikarie en fortsättning ett år på förordnandet för viss tid. Den familjelediga anställda skulle ha återgått till arbetet i april 2016.

Enligt samkommunens redogörelse hänförde sig den fast anställda kostservicechefens frånvaro till den funktionella planeringen vid bygget av en ny näringscentral i samkommunen. Då det i början av oktober 2015 uppdagades att projektet kommer att fortsätta fram till slutet av 2016 blev samkommunen tvungen att ta ställning till huruvida kostservicechefens vikariat framöver skulle skötas av den familjelediga anställda eller av hennes vikarie. Den familjelediga anställdas vikarie hade i två års tid fördjupat sig i verksamheten och ansvarat för övergången till en ny näringscentral, medan den familjelediga anställda inte ansågs ha tillräckliga förutsättningar för att sätta i gång den nya näringscentralens verksamhet och ta i bruk nya produktionssätt. Man bedömde att det utgjorde en för stor risk att byta ut personen som ansvarar för mathållningen och patientbespisningen mitt under processen. Samkommunen ansåg att det enda alternativet var att fortsätta anställningsförhållandet för den familjelediga anställdas vikarie.

Den familjelediga anställda betonade att näringscentralen har en yrkeskunnig personal som i praktiken ansvarar för tillredningen av patient- och personalrestaurangens produkter. Kostservicechefen ansvarar för att säkerställa tillräckliga personalresurser för utförandet av arbetet samt för näringscentralens verksamhet och service i sin helhet. Utöver att leda enheten ingår även kundrelationer, ekonomiskt ansvar och att fungera som sakkunnig i kostservicechefens uppgifter. Dessutom erbjuds anställda som återvänder från familjeledigheter vanligtvis en introduktion i arbetet. En introduktion då man återvänder till arbetet nämndes också i samkommunens personalpolitiska jämställdhetsplan som en åtgärd för att underlätta kombinationen av familj och arbetsliv.

Enligt 8 § 1 mom. 2 punkten i jämställdhetslagen ska förbjuden diskriminering enligt jämställdhetslagen anses föreligga, om en arbetsgivare vid beslut om anställningens längd eller fortgång går till väga så att en person missgynnas på grund av graviditet eller förlossning eller på grund av någon annan omständighet som hänför sig till personens kön. Familjeledigheter utgör en i lagrummet nämnd annan omständighet som hänför sig till personens kön. Det är emellertid inte fråga om diskriminering, om arbetsgivaren kan påvisa att förfarandet har berott på något annat godtagbart faktum än kön.

Arbetsgivarens ekonomiska förluster eller operativa svårigheter, såsom ordnandet av en vikarie eller behovet av introduktion, utgör inte andra enligt jämställdhetslagen godtagbara orsaker till att en anställd försätts i en mindre fördelaktig ställning på grund av graviditet eller familjeledighet. Detta har bekräftats i rättspraxis och gäller likväl anställningsförhållanden som är i kraft tills vidare och anställningsförhållanden för viss tid. Personen som begärde utlåtandet och misstänkte diskriminering hade ansetts vara kompetent för uppgiften som kostchef då hon blivit vald till uppgiften. Det att hon i en förändrad situation skulle ha behövt en mer omfattande introduktion för att återvända till uppgiften var inte ett godtagbart skäl till att låta bli att förnya hennes tjänsteförordnande för viss tid och ersätta henne med en vikarie som anställts för den tid hon var familjeledig.

20.01.2017