Utlåtanden

Tillbaka

Tillämpning av principen om jämlik representation i styrelserna för bolag med kommunal majoritet (TAS 200/2011, utfärdat 2.1.2012)

Tillämpning av principen om jämlik representation i styrelserna för bolag med kommunal majoritet (TAS 200/2011, utfärdat 2.1.2012)

På eget initiativ började jämställdhetsombudsmannen reda ut om stadsstyrelsen förfarit i strid med principen om jämlik representation i jämställdhetslagen då de egna representanterna valdes in i styrelserna för fyra bolag som ägs av staden. I dessa styrelser fanns det antingen inga kvinnliga medlemmar eller också var kvinnorna betydligt färre än männen.

I detta ärende lämnade stadsstyrelsen en utredning där man ansåg att principen om jämlik representation i jämställdhetslagen inte gäller styrelserna för bolag som ägs av kommunen, utan enligt formuleringen i jämställdhetslagen enbart förvaltningsråd och direktioner. Likaså ansåg stadsstyrelsen att syftet med principen om jämlik representation inte har varit att utvidga den samhälleliga beslutsprocessen till företagslivet. Bolagen utövar inte heller offentlig makt, och därför är principen om jämlik representation inte förpliktande för sammansättningen av bolagsstyrelserna.

I jämställdhetsombudsmannens utlåtande konstateras det att bolag med kommunal eller statlig majoritet i en direktion eller ett annat lednings- eller förvaltningsorgan som består av förtroendevalda enligt 4a § 2 mom. i jämställdhetslagen ska ha en jämn representation av kvinnor och män, om inte särskilda skäl talar för något annat. Medlemmarna i ett aktiebolags styrelse väljs av bolagsstämman, om bolagsordningen inte innehåller någon bestämmelse om att förvaltningsrådet väljer medlemmarna. Enligt 23 § 2 mom. i kommunallagen ger kommunstyrelsen eller någon annan i en instruktion förordnad kommunal myndighet vid behov dem som företräder bolagsstämman anvisningar om hur kommunen ska ställa sig till de frågor som behandlas. Det krav på jämn representation av kvinnor och män som avses i jämställdhetslagen ska beaktas i anvisningarna om val av förvaltningsorgan. Ett kommunalbesvär kan ha anförts i fråga om ett beslut om utfärdande av anvisningar.

Samma lagrum innehåller också bestämmelser om organ som utövar offentlig makt. Dessa omfattar organ som enligt en lag eller förordning har rätt att utöva offentlig makt. Principen om jämlik representation gäller bolag med kommunal eller statlig majoritet oavsett om de utövar offentlig makt eller inte. Jämställdhetslagen 4 a § 2 mom. gäller också bolagsstyrelser med statlig eller kommunal majoritet, även om detta inte särskilt nämns i lagen. I fråga om sammansättningen av bolagsstyrelser är principen om jämlik representation förpliktande till den del det är fråga om förtroendepersoner. Om de valda personerna på grund av sin tjänsteställning hör till en styrelse, tillämpas inte principen om jämlik representation.

Jämställdhetsombudsmannen konstaterade att samtliga fyra företag i det aktuella fallet var bolag med kommunal majoritet där sammansättningen av styrelserna är bunden av den princip om jämlik representation som avses i 4 a § 2 mom. i jämställdhetslagen till den del som styrelsemedlemmarna är förtroendepersoner.

20.01.2012