Utlåtanden

Tillbaka

Skilda turer för kvinnor och män i konditionssal för anställda (TAS 52/2015, utfärdat 9.11.2015)

Skilda turer för kvinnor och män i konditionssal för anställda (TAS 52/2015, utfärdat 9.11.2015)

Jämställdhetsombudsmannen ombads utreda huruvida de användningsturer för en konditionssal för anställda som en arbetsgivare erbjuder är förenliga med jämställdhetslagen i och med att det finns fler tider reserverade för anställda av kvinnligt kön än för anställda av manligt kön. Den person som tog kontakt misstänkte att detta förfarande försätter anställda av manligt kön i en mindre fördelaktig ställning i förhållande till deras kollegor av kvinnligt kön. Arbetsgivaren motiverade förfarandet bland annat med att arbetsgemenskapen domineras av kvinnor.

I fråga om diskriminering i arbetslivet föreskrivs i jämställdhetslagen bland annat att förbjuden diskriminering enligt jämställdhetslagen ska anses föreligga, om en arbetsgivare ordnar arbetsförhållandena så att en eller flera arbetstagare försätts i en mindre fördelaktig ställning än andra på grund av sitt kön. Även tillhandahållande av motionslokaler samt dusch-, bastu- och omklädningsutrymmen som används av de anställda kan räknas som en fråga om anknyter till sådana arbetsförhållanden. Det kan vara fråga om en förmån som omfattar ett penningmässigt värde som kan jämföras med lön.

En näringsidkare kan hänvisa till orsaker som berör blyghet som ett sådant berättigat mål, på basis av vilket till exempel mäns tillträde till konditionssalen kan begränsas under en tur avsedd för kvinnor. Jämställdhetslagens bestämmelser om arbetslivet avviker emellertid från bestämmelserna om den allmänna tillgången på och utbudet av varor och tjänster. En arbetsgivare som ordnar en förmån för sina anställda kan inte på samma sätt avvika från principen om lika behandling av män och kvinnor.

I sitt utlåtande fastställer jämställdhetsombudsmannen att arbetsgivaren inte får försätta sina anställda i olika ställning på grund av kön vid ordnande av arbetsförhållandena eller förmåner. Den konditionssal som arbetsgivaren tillhandahåller för sina anställda förstås som en förmån som arbetsgivaren ordnar. Jämställdhetsombudsmannen ansåg att det tursystem där manliga anställda försätts i en svagare ställning än kvinnliga anställda är ett problem med tanke på jämställdhetslagen.

Jämställdhetsombudsmannen bad arbetsgivaren att se till att man vid ordnande av arbetsförhållandena inte försätter något av könen i en mindre fördelaktig ställning i förhållande till det andra könet och att meddela vilka åtgärder som vidtagits för att rätta till saken.

 

13.04.2016