Utlåtanden

Tillbaka

Praxis för utdelning av priser vid tennistävlingar (TAS 399/2011, utfärdat 23.1.2012)

Praxis för utdelning av priser vid tennistävlingar (TAS 399/2011, utfärdat 23.1.2012)

Jämställdhetsombudsmannen ombads utreda om praxis för utdelning av priser vid Finlands Tennisförbunds tävling Finnish Tennis Tour strider mot jämställdhetslagen, då penningpriserna i herrklassen är större än priserna i damklassen.

I utredningen som Tennisförbundet lämnade till jämställdhetsombudsmannen konstateras att penningpriserna som delas ut inte kan vara lika stora för herrar och damer, eftersom herrklassen har flera deltagare än damklassen. Därför blir herrklassens vinnare tvungen att arbeta mer för att vinna än damklassens vinnare. En annan orsak till de mindre penningpriserna i damklassen är enligt Tennisförbundet att prissumman består av de deltagaravgifter som spelarna har betalat. Eftersom det är färre deltagare i damklassen, betalas inte lika många deltagaravgifter och därför blir också prissumman mindre.

Jämställdhetsombudsmannen ser det som viktigt att samhället jämlikt understöder såväl flickors och kvinnors som pojkars och mäns idrotts- och motionsintressen. Jämlikheten mellan könen bör framför betraktas som ett tillfälle att erbjuda lika möjligheter och resurser, där man betonar jämlikhet i fråga om bemötande, attityder och praktiska handlingar.

Med tanke på jämställdheten är det viktigt att alla faktiskt har likvärdiga möjligheter att utöva idrott och motion, få sakkunnig träning, delta i tävlingar samt få samma erkännande för sina tävlingsprestationer. Kravet på reellt likvärdiga möjligheter bör beaktas i alla beslut som berör idrotts- och motionsverksamhet. Principen om jämlikhet bör omfatta också praxis för utdelning av priser vid idrottstävlingar, och uppskattningen av prestationen och erkännandet av den bör inte vara beroende av personens kön.

Jämställdhetsombudsmannens etablerade åsikt är att kvinnorna inte nödvändigtvis får en bättre eller lättare ställning än männen, även om den prestation som krävs av kvinnorna är lättare eller mindre fysisk, utan att detta endast utjämnar skillnaderna i fysisk prestationsförmåga som beror på fysiologiska skillnader mellan kvinnor och män. Det att vinnaren av herrklassen i en tennistävling eventuellt blir tvungen att slå flera motståndare än vinnaren av damklassen, där deltagarantalet är mindre, eller att herrklassens vinnare eventuellt måste spela längre matcher, är i sig ingen godtagbar orsak till att betala mindre penningpriser till deltagarna i damklassen.

I utlåtandet konstateras att en praxis för utdelning av priser, där penningpriserna i herrklassen finansieras med de manliga spelarnas deltagaravgifter och i damklassen med de kvinnliga spelarnas deltagaravgifter, inte strider mot jämställdhetslagen. Denna praxis kan ändå inte anses främja jämställdheten mellan kvinnor och män. I sitt utlåtande lade jämställdhetsombudsmannen fram ett önskemål om att Tennisförbundet skulle överväga att ta i bruk en praxis som är mer framstegsvänlig ur ett jämställdhetsperspektiv, där alla idrottare får samma erkännande för sina tävlingsprestationer oberoende av deras kön.

Jämställdhetsombudsmannen påminner dessutom Finlands Tennisförbund om att ifall olika stora penningpriser delas ut till vinnarna av en tävling där antalet deltagare är lika stort i dam- och herrklassen, skulle denna praxis försätta de kvinnliga spelarna i en mindre fördelaktig ställning på grund av deras kön. Eftersom skillnaden mellan prissummorna i så fall inte kan förklaras med inkomsterna från deltagaravgifterna, gör sig tävlingsarrangören skyldig till att ha ordnat ett evenemang som strider mot jämställdhetslagen.


Tennisförbundet ändrade sin praxis för utdelning av priser

Enligt uppgifter som jämställdhetsombudsmannen fått 2.2.2012, har Finlands Tennisförbunds styrelse vid ett möte fattat beslut om att penningpriserna som delas ut till vinnarna av deltävlingar i förbundets turnering, Finnish Tennis Tour, från och med i år är lika stora i dam- och herrklasserna. Se Tennisförbundets meddelande 22.1.

06.02.2012