Utlåtanden

Tillbaka

Ön SuperShe Islands välmående- och inkvarteringstjänster som enbart erbjuds kvinnor bryter inte mot jämställdhetslagen (TAS 75/2018, utfärdat 4.6.2018)

Ön SuperShe Islands välmående- och inkvarteringstjänster som enbart erbjuds kvinnor bryter inte mot jämställdhetslagen (TAS 75/2018, utfärdat 4.6.2018)

Jämställdhetsombudsmannen ombads utreda om ön SuperShe Island diskriminerar män på ett sätt som är förbjudet enligt jämställdhetslagen, när man på ön erbjuder välmående- och inkvarteringstjänster endast för kvinnor.

Syftet med jämställdhetslagen är att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan könen. Enligt jämställdhetslagen är det förbjuden diskriminering, om den som tillhandahåller varor eller tjänster vid tillhandahållandet av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten inom den offentliga eller den privata sektorn missgynnar en person på grund av kön.

Ett företag kan i huvudsak inte välja sina kunder utgående från kön. Företagen ska som utgångspunkt erbjuda sina tjänster jämlikt åt alla. Enligt jämställdhetslagen kan föreningar till skillnad från företag välja endast kvinnor eller män som sina medlemmar, om detta baserar sig på en uttrycklig bestämmelse i föreningens stadgar (till exempel Börsklubben, Kvinnosaksförbundet Unionen).

Ett företag får dock med vissa förutsättningar erbjuda varor och tjänster endera enbart åt kvinnor eller män. Det är tillåtet att tillhandahålla varor och tjänster uteslutande eller främst till personer av ett kön, om tillhandahållandet motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.

I förarbetena till jämställdhetslagen konstateras att i tillgången och tillhandahållandet av varor och tjänster kan av skäl som rör privatliv och anständighet eller främjande av jämställdhet mellan kön vara godtagbara syften för olika behandling.

Jämställdhetsombudsmannen har allmänt ansett att man inom till exempel motions- och gymverksamheten kan hänvisa till blygselskäl som ett berättigat mål på basis av vilket man kan begränsa männens tillgång till motionssalen eller gymmet under kvinnornas tur. Särskilda kvinnoturer är en lämplig och saklig metod för det här ändamålet. På motsvarande sätt strider ett gym som endast är riktat till kvinnor eller ett område i ett allmänt gym som reserverats för kvinnor inte mot jämställdhetslagen.

Jämställdhetsombudsmannens utlåtande

Jämställdhetsombudsmannen bad ägarna till ön SuperShe Island lämna in en utredning i ärendet. Enligt den utredning som lämnats in till jämställdhetsombudsmannen är syftet med ön SuperShe Islands verksamhet att också på internationell nivå främja kvinnors ställning i företagsverksamheten och att skapa ramar för att bilda nätverk och via detta företagarskap, affärsliv och annat karriärsbundet tankeutbyte mellan kvinnor.

Verksamhetslokalerna på ön SuperShe Island är mycket begränsade och till exempel bastu och omklädningsrum är gemensamma. I utredningen berättas därtill att man ordnar fritidsverksamhet på ön och på grund av den tillbringar gästerna en del av sin tid mycket lättklädda och byter också kläder. För att dessa avsedda aktiviteter på ön ska vara möjliga för alla oberoende av religion och kulturell bakgrund är det enligt företagaren ett uteslutet alternativ att man skulle ta emot både kvinnliga och manliga gäster samtidigt.

Enligt utredningen kommer en betydande del av kunderna på ön från sådana kulturer eller tillhör sådana religioner som skulle göra det omöjligt att delta i öns fritidsverksamheter om det närvarar män på ön. I utredningen berättades också att öns verksamhetsidé uttryckligen är att uppmuntra gästerna att bekanta sig med varandra och att skapa en atmosfär som känns frigörande. Enligt utredningen är det just på grund av denna orsak viktigt att skapa sådana förhållanden där kvinnorna känner sig avslappnade.

Jämställdhetsombudsmannen ansåg att på basis av de presenterade skäl som rör privatliv och anständighet samt främjande av jämställdhet mellan kön strider ön SuperShe Islands verksamhet i tillgången till tjänster inte mot förbudet mot diskriminering i jämställdhetslagen. I ön SuperShe Islands fall är tillhandahållandet av välmående- och inkvarteringstjänster endast för kvinnor motiverat av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga med beaktande av framförda främjande av jämställdhet, skäl som rör privatliv och anständighet samt med beaktande av begränsningarna i verksamhetslokalerna på ön. Att tillhandahålla tjänsten enbart åt kvinnor är således i detta fall inte sådan diskriminering som avses i jämställdhetslagen.

14.06.2018