Utlåtanden

Tillbaka

Om rätten till skatteavdrag på arbetskläder (TAS/274/2011, utfärdat 17.2.2012)

Om rätten till skatteavdrag på arbetskläder (TAS/274/2011, utfärdat 17.2.2012)

Jämställdhetsombudsmannen har ombetts utreda huruvida det förfarande som Skatteförvaltningen tillämpar på beviljandet av skatteavdrag på arbetskläder är förenligt med jämställdhetslagen. Enligt meddelandet godkänns en frack som används av en manlig akademisk tjänsteinnehavare som en avdragsgill arbetsdräkt i beskattningen, medan en motsvarande dräkt, dvs. en svart dräkt, som används av en kvinnlig tjänsteinnehavare inte betraktas som avdragsgill i beskattningen.

I sin utredning till jämställdhetsombudsmannen konstaterar Skatteförvaltningen att utgifter för arbetskläder i allmänhet betraktas som levnadskostnader. Om personen emellertid kan påvisa att arbetsdräkten endast används i begränsad omfattning, är det möjligt att få skatteavdrag på den. Enligt utredningen bygger Skatteförvaltningens förfarande på rättspraxis samt på antagandet om att det är ytterst ovanligt att använda frack på så kallade vanliga fester.

Jämställdhetsombudsmannen konstaterar i sitt utlåtande att en kvinnlig akademisk tjänsteinnehavare inte får försättas i en annan position än en manlig kollega vad gäller det sätt på vilket hon förutsätts påvisa att användningen av en bestämd svart dräkt endast begränsas till evenemang med koppling till skötseln av den akademiska tjänsten och att dräkten endast skulle användas endast i mycket exceptionella fall på andra fester, i likhet med en frack. En kvinnlig tjänsteinnehavare ska kunna dra av kostnaderna för anskaffning av en svart dräkt som endast används i tjänsten i beskattningen på lika villkor som en manlig tjänsteinnehavare kan dra av kostnaderna för anskaffning av frack. Om den manliga tjänsteinnehavarens egen anmälan betraktas som tillräcklig, ska man förfara på samma sätt även vad gäller den kvinnliga tjänsteinnehavaren.

 

 

 

06.03.2012