Utlåtanden

Tillbaka

Ny väntetid för arbetsmarknadsstöd efter familjeledighet (TAS 438/17, utfärdat 14.6.2018)

Ny väntetid för arbetsmarknadsstöd efter familjeledighet (TAS 438/17, utfärdat 14.6.2018)

Jämställdhetsombudsmannen kontaktades när en ny väntetid för arbetsmarknadsstöd fastställdes efter en föräldraledighet.

Kvinnan hade för första gången ansökt om arbetsmarknadsstöd och hade fastställts en väntetid på 21 veckor. Efter väntetiden fick hon arbetsmarknadsstöd. Under den tid som kvinnan fick arbetsmarknadsstöd blev hon gravid och stannade hemma på familjeledighet. Efter familjeledigheten anmälde kvinnan sig som arbetslös. Folkpensionsanstalten (Fpa) fattade beslut om en ny väntetid på 21 veckor. Om denna väntetid har kvinnan lämnat in ett klagomål.

Enligt Fpa:s utredning förutsätter arbetslöshetsförmåner att man är beredd att ta emot ett heltidsarbete. Enligt 7 kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalas arbetsmarknadsstöd efter en väntetid på 21 veckor. Väntetid tillämpas inte om personen har genomgått en utbildning efter grundskolan eller gymnasiet som leder till examen och som ger yrkesfärdigheter.

Väntetiden inleds i regel från det att man registrerar sig som arbetslös arbetssökande. Arbetslösa arbetssökande som söker ett heltidsarbete har rätt till arbetslöshetsförmåner. Om personen har varit registrerad som arbetslös arbetssökande under familjeledigheten finns det ingen orsak att undersöka väntetiden, när familjeledigheten avslutas.

Om personen saknar tillräcklig utbildning är det möjligt att tillämpa väntetid för samma person många gånger. Väntetiden kan således fastställas flera än en gång för en person. I praktiken är det ganska allmänt förekommande att förmånstagarna av olika anledningar avbryter sitt arbetssökande och när de på nytt registrerar sig som arbetssökande undersöker man väntetiden igen.


I bestämmelserna om väntetid borde familjeledighet tas i beaktande

Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män iakttas. Enligt jämställdhetslagen är det förbjuden diskriminering att en person försätts i olika ställning på grund av föräldraskap eller familjeansvar. Med detta avses till exempel att försätta personer i olika ställning på grund av föräldraledighet.

Att övervaka rättskipning och användningen av lagstiftande makt ingår inte i jämställdhetsombudsmannens uppgifter. Jämställdhetsombudsmannen hade således inte befogenheter att ta ställning till ett enskilt beslut om väntetid som fattats av Fpa. Vid fastställande av väntetid har tillämpningen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa ingått i Fpa:s befogenheter och om beslutet givet av Fpa har funnits rätt att söka ändring först till arbetslöshetsförsäkringsfonden och sedan till försäkringsdomstolen. Att ändra bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ingår i riksdagens befogenheter.

Jämställdhetsombudsmannen konstaterade dock att det är viktigt att utreda hur bestämmelserna om väntetid i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bättre kunde beakta personer som utnyttjar sin rätt till familjeledighet. Kvinnor använder en betydlig del av familjeledigheten. Att på nytt tillställas väntetid när frånvaron från arbetsmarknaden har berott på att man har utnyttjat rätten till familjeledighet är en oväntad följd som leder till ekonomiska svårigheter.

I regel har familjeledighet i lagstiftningen setts som en tidsperiod utan inverkan, så att den inte leder till negativa följder med tanke på rätten att få olika förmåner. Det är inte heller ändamålsenligt att personer som är familjelediga registrerar sig som arbetslösa arbetssökande endast för att undvika en ny väntetid, när de i själva verket inte har för avsikt att vara tillgängliga på arbetsmarknaden utan har för avsikt att vårda barn på familjeledighet.

Enligt jämställdhetslagen ska myndigheterna i all sin verksamhet främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Med detta avses bland annat att en bedömning av könsrelaterade konsekvenser ska göras i samband med beredningen av lagar och andra bestämmelser. Bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bereds vid social- och hälsovårdsministeriet. Jämställdhetsombudsmannen gav detta utlåtande för kännedom till social- och hälsovårdsministeriet för eventuella åtgärder.

 

28.09.2018