Utlåtanden

Tillbaka

Misstanke om diskriminering då en manlig arbetstagare återvände från familjeledighet (TAS 352/2016, utfärdat 04.04.2017)

Misstanke om diskriminering då en manlig arbetstagare återvände från familjeledighet (TAS 352/2016, utfärdat 04.04.2017)

Jämställdhetsombudsmannen ansåg att en arbetsgivare hade behandlat en manlig arbetstagare diskriminerande eftersom arbetsgiven i uppgiftsarrangemangen och arbetsfördelningen inte hade beaktat att mannen återvände från familjeledigheten.

Mannen hade tagit ut en 14 månader lång vårdledighet i juni 2015. I hans ställe hade en arbetstagare anställts i ett ordinarie anställningsförhållande. Mannen hade återvänt till arbetet i augusti 2016, men den arbetstagare som hade anställts i hans ställe hade fortsatt i samma uppgifter.  Det hade inte funnits tillräckligt med ordinarie arbetsuppgifter för den manliga arbetstagaren, utan han hade getts tungt lagerarbete som hade gett honom ont i den arm som han opererats i tidigare. Arbetsgivaren hade inte heller pratat med mannen efter familjeledigheten. Mannen berättade dessutom att han efter att ha återvänt till arbetet inte hade fått tillbaka nycklarna till arbetsplatsen, sin arbetstelefon eller sin arbetse-post. Mannen hade senare permitterats i oktober 2016 av produktionsorsaker. Arbetsgivaren berättade att man valt att permittera mannen av hälsoskäl, eftersom han inte kunde utföra alla uppgifter på grund av sin arm.

Jämställdhetsombudsmannen konstaterade i sitt utlåtande att föräldraledighet också är en lagstadgad rättighet för män, och att den inte får medföra negativa konsekvenser för arbetstagaren, varken före eller efter familjeledigheten. Arbetsgivaren ska när arbete och uppgifter organiseras beakta de rättigheter arbetstagare som är familjelediga har, såsom rätt att återvända till arbetet och rätt att åtnjuta alla förbättringar av arbetsvillkoren som har skett under frånvaron. Under en familjeledighet anställs en vikarie för arbetstagaren om det behövs. Att anställa en vikarie får dock inte vara ett hinder för att den som är på familjeledighet återvänder till sina tidigare arbetsuppgifter.

Jämställdhetsombudsmannen ansåg att arbetsgiven i uppgiftsarrangemangen och arbetsfördelningen inte hade beaktat att mannen skulle återvända från familjeledigheten. Den arbetstagare som hade vikarierat honom hade fortsatt i sina tidigare uppgifter, varvid det inte hade funnits andra arbetsuppgifter för mannen än lageruppgifter. Sålunda uppstod en diskrimineringspresumtion om att arbetsgivaren hade handlat i strid med jämställdhetslagen.

Till de delar som ärendet gäller arbetsavtalslagens tolkning av återvändande från familjeledighet samt grund för permittering har ärendet utretts separat av arbetarskyddsmyndigheterna.

08.05.2017