Utlåtanden

Tillbaka

Kvinnors studiemöjligheter i fängelset (TAS 415/2011, utfärdat 19.11.2012)

Kvinnors studiemöjligheter i fängelset (TAS 415/2011, utfärdat 19.11.2012)

Jämställdhetsombudsmannen ombads utreda om kvinnor och män är jämställda då det gäller möjligheter att delta i gruppundervisning i fängelset.

Enligt en utredning av Brottspåföljdsmyndigheten utgör kvinnorna ca 8 procent av fångarna.  Det finns totalt 28 fängelser och i ungefär 11 av dessa fängelser finns kvinnoplatser. Enligt sysselsättningsstatistiken utgör kvinnorna lite under 10 procent av de fångar som studerar. Andelen kvinnor bland de fångar som studerar är sålunda en aning större än kvinnornas andel av alla fångar.

I Brottspåföljdsmyndighetens utredning konstateras att det inte finns något principiellt hinder för att kvinnliga och manliga fångar studerar tillsammans.  Situationen påverkas dock bland annat av att säkerhet och ordning måste tryggas, och därför hålls fångarna åtskilda i olika grupper enligt kön.

Studier kan enligt utredningen bedrivas på flera olika sätt. Även om alla fångar inte har möjlighet till gruppundervisning, antingen av säkerhetsskäl eller för att det i det ifrågavarande fängelset inte ordnas gruppundervisning, har fångarna möjlighet att få grund- och gymnasieutbildning på distans. 

Statistikuppgifterna ger inte vid handen att de kvinnliga fångarna i fråga om tillgång till utbildning i allmänhet skulle befinna sig i en sämre ställning än männen. Eftersom de kvinnliga fångarna utgör en mindre grupp har de däremot till exempel i fråga om att erhålla gruppundervisning sämre möjligheter än männen.  De facto påverkas möjligheterna att ordna undervisning, förutom av antalet kvinnliga fångar, också av fängelsernas geografiska placering, antalet kvinnoplatser i varje fängelse och de studiearrangörer som erbjuder sina tjänster. Eftersom man syftar till att så många fångar som möjligt ska utföra sina studier i grupp bör man fästa speciell uppmärksamhet vid att detta syfte uppfylls också för de kvinnliga fångarnas del.

Jämställdhetsombudsmannen konstaterade i sitt utlåtande att undervisning i grupp bör ordnas för kvinnliga fångar enligt samma kriterier (t.ex. gruppstorlek) som gäller för de manliga fångarna.  Såvida man i fängelserna följer enhetliga grunder då man startar studiegrupper för män eller kvinnor, kan inte det faktum att någondera gruppen inte etableras anses utgöra sådan diskriminering som avses i jämställdhetslagen, eftersom fångarna har möjlighet att även studera privat i sin cell istället för att delta i gruppundervisning. Jämställdhetsombudsmannen påpekade att begränsade ekonomiska tillgångar inte kan utgöra grund för att fördela resurserna ojämnt mellan män och kvinnor.   

18.01.2013