Utlåtanden

Tillbaka

Jämställdhetsombudsmannens utlåtande till riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott (TAS 9/2019, AjUB 22/2018 rd, utfärdat 8.1.2019)

Jämställdhetsombudsmannens utlåtande till riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott (TAS 9/2019, AjUB 22/2018 rd, utfärdat 8.1.2019)

Jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara hördes av riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott den 9 januari 2019 om jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen. Jämställdhetsombudsmannen lämnar vart fjärde år en berättelse om jämställdhetsläget i Finland till riksdagen.

Under hörandet lyfte jämställdhetsombudsmannen fram centrala utmaningar i fråga om jämställdheten, såsom diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet, löneskillnaden mellan könen, könsminoriteternas ställning och det omedelbara behovet att förnya translagen, sexuella trakasserier, våld mot kvinnor och den ökade hatretoriken. Ombudsmannen betonade att jämställdheten måste främjas i det samhälleliga beslutsfattandet och föreslog att Finland definierar nationella, vittomfattande jämställdhetsmål i nästa regeringsprogram.

Jämställdhetsombudsmannen är en lättillgänglig rättsskyddsmyndighet. Med tanke på främjandet av jämställdheten vore det viktigt att jämställdhetsombudsmannen utöver sin laglighetsövervakningsuppgift kunde rikta mer resurser även till verksamhet som främjar jämställdheten och förebygger diskriminering. Ombudsmannen påpekade att jämställdhetsombudsmannens resurser inte motsvarar det omfattande verksamhetsfältet och de utökade uppgifter som lagändringen gett upphov till, vilket också riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott upprepade gånger har konstaterat vara oroväckande.

I sin berättelse ger jämställdhetsombudsmannen rekommendationer om lagändringar och andra jämställdhetsfrämjande åtgärder.
Jämställdhetsombudsmannens utlåtande om berättelsen till riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott i sin helhet (på finska) och jämställdhetsombudsmannens rekommendationer kan läsas i bilagorna nedan.

10.02.2019