Utlåtanden

Tillbaka

Jämställdhetsombudsmannen motsätter sig förslaget om hälso- och sjukvårdspersonals rätt att ensidigt vägra utföra abort (utfärdat 27.11.2015)

Jämställdhetsombudsmannen motsätter sig förslaget om hälso- och sjukvårdspersonals rätt att ensidigt vägra utföra abort (utfärdat 27.11.2015)

I ett medborgarinitiativ (MI 2/2015 rd) har föreslagits att anställda inom hälso- och sjukvården ska ha lagstadgad rätt att ensidigt vägra utföra abort. Jämställdhetsombudsmannen har gett ett utlåtande om initiativet till riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Ombudsmannen motsätter sig det föreslagna tillägget till lagstiftningen.

Jämställdhetsombudsmannen betonar att patientens rättigheter är centrala i denna fråga. En abort är en fråga om berör kvinnors fortplantningshälsa och -rätt samt självbestämmanderätten. I Finland är abort en hälso- och sjukvårdstjänst som tryggas i lagstiftningen.

Införande av en rättighet att vägra utföra abort i lagen äventyrar tillgången till de hälso- och sjukvårdstjänster gällande avbrytande av graviditet som föreskrivs i lagen och i sista hand patientens hälsa. Det finns risk för att aborten fördröjs, trots att graviditeten enligt lagen borde avbrytas i ett så tidigt skede som möjligt. Detta skulle också kunna hota genomförandet av regional jämlikhet gällande tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster. Införande av en rättighet att vägra utföra abort i lagen skulle också kunna leda till att patienten upplever att hennes lagstadgade rättigheter ifrågasätts.

 

11.04.2016