Utlåtanden

Tillbaka

Gravid lärare rekryterades inte för nästa läsår (TAS 203/2011, utfärdat 9.7.2012 )

Gravid lärare rekryterades inte för nästa läsår (TAS 203/2011, utfärdat 9.7.2012 )

En kvinnlig lärare begärde att jämställdhetsombudsmannen skulle ta ställning till om hon hade blivit utsatt för förbjuden diskriminering enligt jämställdhetslagen när hennes anställningsförhållande inte förlängdes till nästa läsår sedan hon uppgett sig vara gravid. Läraren hade sökt en ordinarie lärartjänst och två visstidsanställningar på samma skola där hon vid rekryteringstillfället var lärare för en s.k. jopoklass (flexibel grundläggande utbildning). Hon hade även arbetat som vikarie för specialklasslärare och klasslärare på samma skola.

Alla lärartjänsterna, inklusive tjänsteförhållanden för viss tid, ledigförklarades i enlighet med kommunens vedertagna praxis. Kommunen motiverade de gjorda rekryteringarna med sökandenas meriter och lämplighet. Deras meriter jämfördes dock inte i förhållande till de samlade arbetsuppgifterna i respektive befattning. Motiveringarna bedöms till viss del i jämställdhetsombudsmannens utlåtande.

Utredningarna om den ordinarie lärartjänsten tydde på att den rekryterade personen blev lärare för skolans flexklass under nästa läsår. Enligt jämställdhetsombudsmannen borde detta ha beaktats när meriterna jämfördes. Läraren som vänt sig till jämställdhetsombudsmannen hade nämligen rekryterats som lärare för skolans flexklass vid ett tidigare tillfälle då också den nu rekryterade personen var sökande. Jämställdhetsombudsmannen ansåg att förklaringarna till den förändrade bedömningen av kompetensförhållandet mellan de jämförda personerna var otillräckliga. Jämställdhetsombudsmannen betonade vikten av att man under den rättegång som inletts i ärendet gör transparenta jämförelser av sökandenas meriter i förhållande till de verkliga arbetsuppgifterna. Ensidiga hänvisningar till enbart den rekryterade personens egenskaper är inte argument som berättigar rekryteringen.

Vid skolans rekrytering av en visstidsanställd klasslärare för hela läsåret motiverades valet med bl.a. examens omfattning och personens vitsord. Skillnaden i examens omfattning mellan den rekryterade personen och den som begärt utlåtandet var endast sex studieveckor. Det fanns inte heller några stora skillnader i examensvitsorden, och långtgående slutsatser om undervisningsförmågan kan inte dras utifrån sökandenas vitsord, i vart fall inte när båda hunnit undervisa i flera år. Vid rekryteringstillfället hade den rekryterade personen cirka tre års arbetserfarenhet jämfört med cirka sju år för den som begärt utlåtandet. Enligt jämställdhetsombudsmannens bedömning var den tillgodoräkneliga längre arbetserfarenheten mer relevant än den rekryterade personens examensbaserade fördel, framför allt när det är fråga om arbetserfarenhetens längd i början av arbetskarriären.

Vid skolans rekrytering av en klasslärare för ett kortare vikariat valdes en person som hade arbetat med läraruppgifter i 11 månader och innan dess varit barnträdgårdslärare. Den som begärt utlåtandet hade sju år som lärare, dvs. avsevärt längre yrkeserfarenhet. Valet motiverades med den rekryterade personens starka idrotts- och motionsbakgrund. Den som begärt utlåtandet hade dock tidigare skött samma klasslärarvikariat, som även då innefattade mycket gymnastikundervisning. Stark idrotts- och motionsbakgrund tillämpades som rekryteringsgrund i alla dessa lärarval trots att idrott och motion inte nämndes i platsannonsen för de nu granskade befattningarna.

Efter en helhetsbedömning ansåg jämställdhetsombudsmannen att det föreföll sannolikt att lärarens graviditet hade en inverkan på rekryteringsbeslutet. Vid sidan av de övriga omständigheter som ombudsmannen fört fram underbyggs slutsatsen av att läraren hade rekryterats till tre olika läraruppgifter på samma skola i en följd före det nu granskade rekryteringstillfället. Två av de nu rekryterande personerna hade varit sökande vid ett av de tidigare tillfällena. Jämställdhetsombudsmannen konstaterade också att parternas olika versioner av huruvida skolans rektor gjort ett direkt konstaterande om att lärarens graviditet var ett hinder för rekryteringen får prövas vid rättegången. 

Sedermera nåddes förlikning mellan parterna.

31.01.2013