Utlåtanden

Tillbaka

Fotografi och uppgifter om kön i arbetsansökningar (TAS 145/2019, utfärdat 6.6.2019)

Fotografi och uppgifter om kön i arbetsansökningar (TAS 145/2019, utfärdat 6.6.2019)

Jämställdhetsombudsmannen fick en fråga om arbetsgivare kan kräva att man i arbetsansökningar som fylls i på nätet kan kräva att den arbetssökande uppger sitt kön enligt alternativen man/kvinna. Detta leder till att könsmångfald och transpersoner inte beaktas.

Den som ställde frågan undrade till exempel till vad man inom städjobb behövde information om könet. Hen frågade också om det är motiverat att kräva ett fotografi av en person som söker ett städjobb. Den som kontaktat jämställdhetsombudsmannen berättade att det allmänt förekommer att man begär uppgifter om kön och ett fotografi i ansökningarna och önskade att man skulle ge det företag som hen gett som exempel en anmärkning.

Bestämmelser som ärendet omfattas av

Jämställdhetslagens syfte är att förebygga diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck. Förbudet mot diskriminering i jämställdhetslagen gäller också vid arbetssökning och anställningsbeslut.

Enligt jämställdhetslagen är arbetsgivaren skyldig att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Arbetsgivarna är också skyldiga att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck.  Denna skyldighet ska också beaktas i jämställdhetsplanerna.

I diskrimineringslagen finns bestämmelser om andra förbjudna diskrimineringsgrunder. Enligt lagen är till exempel diskriminering på grund av ”någon annan omständighet som gäller den enskilde som person” förbjudet.  Om skyddet av arbetstagares personuppgifter bestäms i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Enligt lagen får arbetsgivaren behandla endast sådana personuppgifter som har direkt relevans för arbetstagarens arbetsavtalsförhållande.  Ansvarsområdena för arbetarskydd vid regionförvaltningsverken övervakar att dessa lagar efterlevs.

Att fråga om kön i arbetsansökningar

I en rekryteringsblankett får man fråga efter de arbetssökandes kön med alternativen man eller kvinna. För att främja jämställdheten ska arbetsgivaren till exempel vid rekrytering följa upp hur läget ser ut vid arbetsplatsen med tanke på förhållandet män/kvinnor. Arbetsgivaren ska följa upp de arbetssökandes och de utvaldas antal enligt kön. Uppgifter om kön är också nödvändigt för att diskrimineringsförbudet ska efterlevas.

Det juridiska könet, som för tillfället endast har alternativen man eller kvinna, är en offentlig uppgift. Om man tillhör en könsminoritet är detta däremot en fråga som är privat. Arbetsgivaren kan således inte till exempel inkludera svarsalternativet ”annat” för frågan om kön. Detta kan leda till att den arbetssökande blir diskriminerad på grund av sin könsidentitet. Initiativet till att berätta om att man är en transperson måste komma från personen själv, inte som svar på en fråga som arbetsgivaren ställt.

Också i förarbetet till jämställdhetslagen har konstaterats att könsminoriteters integritet måste respekteras. Främjande av jämställdheten innebär inte att man ska utreda människors könsidentitet eller könsuttryck.

Den arbetssökandes kön, könsidentitet eller könsuttryck får inte påverka anställningsbeslutet, om inte arbetets natur särskilt förutsätter detta. I städuppgifter är det mycket sällan av betydelse om arbetstagaren är man eller kvinna.

Det finns en stor risk för att personer som tillhör en könsminoritet diskrimineras i arbetslivet. I sådana situationer där man frågar efter kön med alternativen kvinna eller man kan de också hamna att fastställa ett kön åt sig själva som strider mot den egna könsuppfattningen.

Enligt jämställdhetsombudsmannen skulle en bra praxis vara att man på arbetsansökningsblanketten berättar att man med alternativen kvinna eller man på blanketten avser det juridiska könet, men att arbetsgivaren hoppas att också personer med annan könsidentitet söker platserna.

Att begära ett fotografi i arbetsansökningar

Man kan utifrån ett fotografi göra riktiga eller felaktiga antagningar om en persons kön, könsidentitet eller könsuttryck. Om man begär att alla sökande oberoende av kön lämnar in ett fotografi, kan man dock inte med stöd av jämställdhetslagen förbjuda att fotografier används i arbetsansökningar. Inte heller i en sådan här situation får könet, könsidentiteten eller könsuttrycket påverka anställningsbeslutet, om det inte finns en godtagbar omständighet till att arbetsgivaren förfar på detta sätt.

Om det är obligatoriskt att lämna in ett fotografi, ska arbetsgivaren kunna motivera varför detta är nödvändigt för arbetsuppgiften. När man kräver att de arbetssökande lämnar in ett fotografi, kan detta väcka misstanke om diskriminering på grund av utseende. Ärendet faller då under arbetarskyddsmyndigheterna befogenheter.

 

 

13.09.2019