Utlåtanden

Tillbaka

Företrädare för invånarna i styrelserna för fastigheter i stadens ågo (TAS 195/2011)

Företrädare för invånarna i styrelserna för fastigheter i stadens ågo (TAS 195/2011)

Jämställdhetsombudsmannen har flera gånger blivit tillfrågad om tillämpning av kvotbestämmelsen i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män på styrelserna för bostadsaktiebolag i Helsingfors stads ägo eller stadens fastigheter med bostadslån. Särskilt har man velat veta om staden kan förpliktiga företrädare för de boende att föreslå både en kvinna och en man.

I ett utlåtande från år 1996 konstaterade jämställdhetsombudsmannen att jämställdhetslagen inte kan tillämpas på valet av företrädare för invånarna som deltar i styrelsearbetet eftersom företrädarna för invånarna är förtroendevalda som de boende valt ut bland sig själva. Dessa måste accepteras till styrelsen enligt förslaget från de boende, vare sig de är kvinnor eller män.

Jämställdhetslagen har sedermera ändrats i fråga om kvotbestämmelsen år 2005. Huvudregeln är fortfarande densamma. Om ett bolag med kommunal majoritet har ett lednings- eller förvaltningsorgan ska i organet finnas en jämn representation av kvinnor och män, om inte särskilda skäl talar för något annat. Kvotbestämmelsen har dock på den tiden ändrats så att myndigheter och alla de parter som ombeds utse kandidater till de organ som nämns i 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska i mån av möjlighet föreslå både en man och en kvinna för varje post.

Jämställdhetsombudsmannen har efter lagändringen år 2006 gett ett utlåtande till Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden yhdistys ry. I det konstaterades att eftersom jämställdhetslagen förpliktigar alla parter att föreslå både en man och en kvinna för varje post gäller detta även hyresgästkommittéer. Ett skäl till att hyresgästkommittén inte skulle kunna föreslå både en kvinna och en man kunde vara att vid boendestämmor väljs företrädare av endast ett kön.

Enligt hyresgästdemokratistadgan för Helsingfors stad ska hyresgästkommittén framställa till styrelsen en kvinna och en man bland de kandidater som utsetts av boendestämman. Strängt taget svarar detta inte mot lagens innehåll men jämställdhetsombudsmannen ansåg emellertid att ordalydelsen ändå kan tillämpas.

Jämställdhetsombudsmannen har år 2011 gett ett likalydande utlåtande i en fråga som gällde val av företrädare för de boende till styrelsen för stadens fastigheter finansierade med bostadslån.

(TAS 2/58/05, TAS 42/59/95, TAS 195/2011)

02.09.2011