Utlåtanden

Tillbaka

Avslutande av arbetsförhållande under prövotid efter att den anställda meddelat att hon är gravid (TAS 259/2015, utfärdat 27.11.2015)

Avslutande av arbetsförhållande under prövotid efter att den anställda meddelat att hon är gravid (TAS 259/2015, utfärdat 27.11.2015)

Jämställdhetsombudsmannen ombads bedöma huruvida en ung kvinna som arbetade som försäljare diskriminerades när hennes arbetsförhållande avslutades under prövotiden en vecka efter att hon hade meddelat arbetsgivaren om att hon var gravid. Arbetsgivaren hade uppgett att orsaken till uppsägningen var förlustbringande verksamhet.

I sin utredning uppgav arbetsgivaren att arbetsavtalet avslutades eftersom det var oklart om hyresavtalet för försäljningsplatsen skulle förlängas och att försäljningen hade varit dålig under sommaren. Arbetsgivaren hade också anledning att misstänka att den anställdas arbetsinsats var en delorsak till den låga försäljningen eftersom hon enligt arbetsgivaren bland annat hade många frånvaron från arbetet som hon själv ordnat. Två veckor efter att arbetsavtalet hade avslutats förlängdes dock det föregående hyresavtalet och samtidigt öppnades också ett annat försäljningsställe. Arbetsgivaren anställde tre nya försäljare som enligt arbetslistan arbetar på bägge försäljningsställena. Den anställda som hade sagts upp erbjöds inget arbete eftersom arbetsgivaren mindes att hon hade vägrat resa till det andra försäljningsstället.

Enligt den anställdas svar kunde inte den ringa försäljningen bero på hyresärenden, utan problemet var att hon inte hade haft något att sälja på försäljningsstället under sommaren. Säsongen för produkterna höll just på att börja när hon sades upp. Påståendena om att hon själv ordnat frånvaron stämde inte enligt den anställda. Hon har heller inte vägrat arbeta på olika försäljningsställen.

I jämställdhetslagen räknas uppsägning eller hävande av ett arbetsförhållande på grund av kön som diskriminering. En gravid anställd får inte sägas upp på grund av graviditeten eller nedsatt funktionsförmåga till följd av graviditet. Enligt jämställdhetslagen har arbetsgivaren skyldighet att bevisa att den uppsagda personen inte har diskriminerats.

I bestämmelsen om hävande av arbetsavtal under prövotid i arbetsavtalslagen (arbetsavtalslagen 1:4.4) föreskrivs att arbetsavtalet inte får hävas på diskriminerande grunder eller grunder som annars är ovidkommande med tanke på syftet med prövotiden. Enligt regeringens proposition till riksdagen gällande arbetsavtalslagen (RP 157/2000 rd) ska motiveringen till uppsägningen ha samband med arbetstagarens person och arbetsprestation. Enligt en etablerad tolkning kan ett arbetsförhållande under prövotiden inte hävas av ekonomiska skäl eller produktionsorsaker, till exempel med hänvisning till förlustbringande verksamhet.

Med tanke på att arbetsgivaren var medveten om att den anställda var gravid ser det enligt jämställdhetsombudsmannen ut som att man kan anta att det är fråga om diskriminering som strider mot jämställdhetslagen. Problemet med hyresavtalet, till vilket hänvisades i utredningen, var kortvarigt och avtalet förnyades ett par veckor efter det att den anställda sagts upp. Parterna hade också olika åsikter om huruvida det fanns grunder att häva prövotiden som berodde på den anställdas verksamhet. Enligt den anställda hade hon endast fått beröm för sitt arbete. Antagandet om diskriminering bekräftades också av det faktum att arbetsgivaren nästan samtidigt med hävandet av arbetsförhållandet hade rekryterat tre nya anställda trots tidigare hänvisningar till att verksamheten var förlustbringande och inte hade erbjudit den uppsagda anställda arbete.

 

13.04.2016