Utlåtanden

Tillbaka

Att inrikta rekrytering särskilt mot kvinnor (TAS 474/2018, utfärdat 3.12.2018)

Att inrikta rekrytering särskilt mot kvinnor (TAS 474/2018, utfärdat 3.12.2018)

Flera personer har bett jämställdhetsombudsmannen utreda om Valmet Automotive Ab:s särskilt mot kvinnor riktade rekryteringsverksamhet är förenlig med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Enligt de uppgifter som lämnats in till jämställdhetsombudsmannen har Valmet Automotive Ab i några tidningsintervjuer berättat att man i en ny kampanj kommer att rikta sin rekrytering mot kvinnor.

Bestämmelser i jämställdhetslagen

Varje arbetsgivare har enligt jämställdhetslagen en skyldighet att främja jämställdhet mellan könen på ett målinriktat och planmässigt sätt. Arbetsgivaren ska till exempel verka för att lediga platser söks av både kvinnor och män. Därtill ska arbetsgivaren främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i olika uppgifter samt skapa lika möjligheter för kvinnor och män till avancemang.

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av kön. Som diskriminering på grund av kön anses dock inte tillfälliga, planenliga specialåtgärder för att främja den faktiska jämställdheten, med vilka man strävar till att uppfylla ändamålet med jämställdhetslagen. Ett sådant här förfarande är ibland i viss omfattning nödvändigt, för att uppnå en faktisk jämställdhet. Med positiv särbehandling i samband med anställning strävar man efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män i olika uppgifter samt efter att skapa lika möjligheter för kvinnor och män till avancemang.

Utvärdering av ärendet

Jämställdhetsombudsmannen bad Valmet Automotive Ab att lämna in en utredning över sina rekryteringsåtgärder som är riktade till kvinnor. I sin utredning berättade Valmet Automotive Ab bland annat att företaget med olika åtgärder, till exempel genom att delta i mässan Osaava Nainen (Kvinnor som kan), strävar efter att väcka kvinnors intresse för biltillverkning. Företaget hoppades att dessa åtgärder skulle öka kvinnornas andel av sökande till olika uppgifter vid bilfabriken. Valmet har inte för avsikt att meddela att enbart kvinnor kan söka arbetsplatserna, man strävar endast efter att rikta rekryteringsverksamheten mot kvinnor. Företaget berättade att man när man fyller lediga arbetsplatser tar män i beaktande på samma sätt som kvinnor och att den arbetssökandes kön inte är av betydelse när man väljer arbetstagare.

Jämställdhetsombudsmannen konstaterade att en arbetsgivare utan särskild planering i arbetsplatsannonsen kan uppmuntra särskilt dem som tillhör det underrepresenterade könet på arbetsplatsen att söka till uppgiften. Man kan i arbetsplatsansökan också önska att representanter för alla kön söker till uppgiften, om man vill uppmuntra personer med olika kön att söka ett arbete.

I Finland är arbetslivet starkt segregerat, vilket innebär att arbetsmarknaden är indelad i mans- och kvinnodominerade branscher. Biltillverkningsbranschen är traditionellt en mansdominerad bransch, och detta syns både i Valmets personal och i könsfördelningen hos dem som söker sig till Valmet. Enligt Valmets utredning är 70 procent av företagets arbetstagare män. Männens andel av de arbetssökande utgör vanligtvis också ungefär 80 procent av de sökande. Jämställdhetsombudsmannen ansåg att det är förenligt med den i jämställdhetslagen avsedda arbetsgivarens skyldighet att främja jämställdheten att sträva efter att minska segregeringen i arbetslivet och att främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i olika uppgifter.

Jämställdhetsombudsmannen ansåg att genom att marknadsföra bilfabrikens arbetsplatser särskilt åt kvinnor strävar Valmet i enlighet med jämställdhetslagens syfte efter att främja jämställdheten mellan könen i arbetslivet. Eftersom en minoritet av de anställda vid Valmet Automotives bilfabrik är kvinnor kan arbetsgivaren önska flera kvinnliga arbetstagare utan att bryta om jämställdhetslagen.

20.12.2018