Utlåtanden

Tillbaka

Återkrav av alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002) (TAS 152/2015, utfärdat 29.12.2015)

Återkrav av alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002) (TAS 152/2015, utfärdat 29.12.2015)

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ bad jämställdhetsombudsmannen att ge myndigheterna anvisningar om tillämpningspraxis gällande bestämmelsen om återkrav av alterneringsersättning. OAJ hänvisade till en situation där en person först blir alterneringsledig och sedan familjeledig så att minimilängden av den genomförda alterneringsledigheten underskrider den minimilängd som föreskrivs i lagen, varvid personen inte skulle ha rätt till alterneringsersättning. Den alterneringsersättning som betalats till ifrågavarande person skulle återkrävas och personen skulle inte få några inkomster mellan den period då alterneringsledigheten inletts till det att familjeledigheten inleds.

I 19 § i lagen om alterneringsledighet föreskrivs att återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och om utbetalningen utan grund inte berodde på svikligt förfarande. Även om det i ifrågavarande fall givetvis skulle vara skäligt att frångå återkravet, skulle en jämkning av återkravet enligt OAJ inte vara säker utan en uttrycklig anvisning i ärendet.

I jämställdhetslagen (609/1986) avses med diskriminering bland annat att kvinnor sinsemellan försätts i olika ställning av orsaker som beror på graviditet eller förlossning eller på grund av föräldraskap eller familjeansvar eller på grund av någon annan omständighet som hänför sig till personens kön. I 4 § i jämställdhetslagen åläggs myndigheterna att främja jämställdheten.

Enligt 2 § 2 mom. i lagen om jämställdhetsombudsmannen (1328/2014) är jämställdhetsombudsmannens uppgift att genom initiativ, råd och anvisningar främja syftet med jämställdhetslagen. Jämställdhetsombudsmannen anser liksom OAJ att det är viktigt man frångår återkravet av alterneringsersättning i dylika situationer. Därför bad jämställdhetsombudsmannen arbets- och näringsministeriet att specificera tillämpningsanvisningarna som berör lagen om alterneringsledighet till de delar som avses ovan nästa gång som anvisningarna förnyas eller uppdateras.

13.04.2016