Utlåtanden

Tillbaka

Arbetskraftsutbildning riktad enbart till kvinnor (TAS 531/2018, utfärdat 7.6.2019)

Arbetskraftsutbildning riktad enbart till kvinnor (TAS 531/2018, utfärdat 7.6.2019)

Jämställdhetsombudsmannen ombads utreda om urvalskriterierna till en arbetsmarknadsutbildning varit förenliga med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986, nedan jämställdhetslagen), när det huvudsakliga urvalskriteriet till utbildningen varit kvinnligt kön. Därtill har jämställdhetsombudsmannen rett ut om företag X anställningsförfarande efter arbetskraftsutbildningen varit förenligt med jämställdhetslagen.

Ärendet gäller en arbetskraftsutbildning som anordnats i form av en gemensam anskaffning av utbildning. Utbildningen skaffades av NTM-centralen tillsammans med företag X. Efter att ha hört företag X har TE-byrån skött antagningen av de studerande till utbildningen. Enligt företag X var syftet med utbildningen att åtminstone 80 procent av dem som utbildas ska sysselsättas i företaget efter utbildningen.

Enligt företag X utredning var arbetskraftsutbildningen till sin natur en tillfällig, planenlig specialåtgärd för att främja den faktiska jämställdheten vid företaget. Målet med utbildningen var att uppmuntra kvinnor att söka sig till en mansdominerad bransch. I utredningen konstaterades också att även om utbildningen var riktad till kvinnor hindrar detta inte män att söka arbete vid företaget och för att kunna arbeta vid företaget krävs inte att man avlagt den aktuella utbildningen.

Bedömning av fallet

Arbetskraftsutbildningens urvalskriterier

I ärendet har det i främsta hand handlat om huruvida urvalskriterierna för arbetskraftsutbildningen varit förenliga med jämställdhetslagen, när ett av kraven för att bli antagen till den aktuella utbildningen varit att den sökande är kvinna.

Enligt 8 b § i jämställdhetslagen ska förbjuden diskriminering anses föreligga, om en läroanstalt eller en annan sammanslutning som tillhandahåller utbildning och undervisning vid antagningen av studerande försätter en person i en mindre fördelaktig ställning än andra på grund av kön. Jämställdhetsombudsmannen konstaterade att enligt lagens förarbeten (RP 195/2004 rd) kan man konstatera att tillämpningsområdet för 8 b § i jämställdhetslagen är synnerligen omfattande och att paragrafen också kan anses tillämplig på en utbildning som anordnas i form av arbetskraftsutbildning. Den antagning av studerande som TE-byrån gjorde har därför prövats utifrån 8 b § i jämställdhetslagen.

Jämställdhetsombudsmannen ansåg det med beaktande av arbetskraftsutbildningens natur och ändamål vara sannolikt att också företag X, förutom TE-byrån, hade en central roll vid antagningen av studerande. Jämställdhetsombudsmannen ansåg att till den del arbetsgivaren deltagit i antagningen av studerande, ska ärendet prövas utifrån 8 § 1 mom. 1 punkten i jämställdhetslagen. Enligt denna bestämmelse föreligger förbjuden diskriminering om arbetsgivaren vid uttagning av en person till en utbildning förbigår en person av motsatt kön som är mer meriterad än den som utses, om inte arbetsgivarens förfarande har berott på någon annan omständighet än kön och den omständigheten är godtagbar eller om inte det finns sådana vägande och godtagbara skäl till förfarandet som beror på arbetets eller uppgiftens art.

Jämställdhetsombudsmannen konstaterade att oberoende av vilken instans som kan anses var ansvarig för antagningen av studerande och vilken bestämmelse i jämställdhetslagen som då tillämpas, ska arbetskraftsutbildningen prövas utifrån 9 § 4 punkten i jämställdhetslagen. Enligt 9 § 4 punkten i jämställdhetslagen ska sådana tillfälliga, planenliga specialåtgärder för att främja den faktiska jämställdheten vilka syftar till att ändamålet med jämställdhetslagen ska uppfyllas inte anses vara diskriminering.

Jämställdhetsombudsmannen ansåg att den aktuella arbetskraftsutbildningen som var riktad till kvinnor kunde, eftersom den uppfyllde kriterierna i ovan nämnda bestämmelse, anses vara en positiv specialåtgärd som är förenlig med jämställdhetslagen. Det handlade inte om fortgående verksamhetspolitik, utan om en planenlig specialåtgärd för att främja den faktiska jämställdheten, med vilken man strävar till att uppfylla ändamålet med jämställdhetslagen. Jämställdhetsombudsmannen konstaterade att arbetskraftsutbildningen i fråga främjar jämställdheten mellan kvinnor och män genom att förbättra kvinnornas ställning i arbetslivet och att för sin del minska arbetsmarknadens indelning enligt kön. Kriterierna för antagningen av studerande stred således enligt jämställdhetsombudsmannen uppfattning inte mot jämställdhetslagen.

Anställningsförfarandet efter att arbetskraftsutbildningen avslutats

För det andra handlade ärendet om huruvida arbetsgivaren förfarit enligt jämställdhetslagen i samband med anställningsförfarandet efter att arbetskraftsutbildningen avslutats.

Jämställdhetslagen tillåter vissa positiva specialåtgärder. Dessa ska tolkas överensstämmande med EU-rätten. Europeiska unionens domstol har i sin rättspraxis ansett att positiv särbehandling är förenligt med EU-rätten, då man vid val av anställningsförhållande inte automatiskt och ovillkorligt ger företräde åt en sökande av det underrepresenterade könet.

Företag X hade konstaterat att en person som avlagt arbetskraftsutbildningen inte automatiskt garanterades sysselsättning i företagets tjänst. Enligt utredningen uppgick företagets behov av ny arbetskraft till 51 personer och den som avlägger arbetskraftsutbildningen får de färdigheter som behövs för att de om de också uppfyller alla andra förutsättningar ska kunna erbjudas ett anställningsförhållande bland alla lediga uppgifter. Enligt utredningen kommer de resterande 40 lediga uppgifterna att fyllas genom en sedvanlig rekryteringsprocess som är öppen för alla.

Enligt utredningen i ärendet förblev det således i viss mån oklart hur de 11 lediga uppgifter som inte inkluderas i den öppna rekryteringsprocessen kommer att eller har fyllts. Jämställdhetsombudsmannen konstaterade att företag X förfarande strider mot jämställdhetslagen ifall personer automatiskt anställs eller har anställts till de lediga uppgifterna efter att de genomfört arbetskraftsutbildningen som är riktad till kvinnor.  Om de som avlagt utbildningen med godkänt resultat direkt väljs ut till ett anställningsförhållande uppstår en situation där könet i praktiken är en direkt urvalsgrund. I en sådan situation kan arbetsgivaren göra sig skyldig till ett förfarande som strider mot 8 § 1 mom. 1 punkten i jämställdhetslagen, diskriminering vid anställning.

 

28.06.2019