Utlåtanden

Tillbaka

Anhängiggörande av kvotärende hos diskriminerings- och jämställdhetsnämnden (TAS 211/2015, utfärdat 18.8.2015)

Anhängiggörande av kvotärende hos diskriminerings- och jämställdhetsnämnden (TAS 211/2015, utfärdat 18.8.2015)

Jämställdhetsombudsmannen blev ombedd att låta diskriminerings- och jämställdhetsnämnden undersöka sammansättningarna i FPA:s fullmäktige, Finlands Banks bankfullmäktige, Yles förvaltningsråd och Riksdagsbibliotekets styrelse samt sammansättningarna i vissa riksdagsutskott, eftersom kvotkravet i jämställdhetslagen inte har uppfyllts i dessa organ i fråga om ordinarie medlemmar eller suppleanter.

Jämställdhetsombudsmannen konstaterade i sitt utlåtande att enligt jämställdhetslagen ska i statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Om ett organ som utövar offentlig makt eller ett ämbetsverk, en inrättning eller ett bolag med kommunal eller statlig majoritet har ett förvaltningsråd, en direktion eller ett annat lednings- eller förvaltningsorgan, som består av förtroendevalda, ska i organet finnas en jämn representation av kvinnor och män, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Jämställdhetslagen innehåller begränsningar för lagens tillämpningsområde. Jämställdhetsombudsmannen kan till exempel inte be riksdagen om en utredning när ärendet gäller skötseln av en riksdagsledamots riksdagsmannauppdrag.

Jämställdhetslagen begränsar även jämställdhetsombudsmannens rätt att föra ärenden till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Jämställdhetsombudsmannen eller en arbetsmarknadscentralorganisation kan vid jämställdhetsnämnden anhängiggöra ett förfarande som strider mot jämställdhetslagens diskrimineringsbestämmelser och bestämmelser om diskriminerande arbetsplatsannonser. Likaså kan jämställdhetsombudsmannen anhängiggöra ärenden vid nämnden som gäller försummelse av planering på läroanstalter och arbetsplatser. Jämställdhetslagen ger inte jämställdhetsombudsmannen möjlighet att föra ärenden om tillämpningen av kvotbestämmelsen till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

Av tidigare nämnda skäl kunde jämställdhetsombudsmannen inte be riksdagen om en utredning i ärendet och inte heller anhängiggöra ärendet vid diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

04.04.2016