Vanliga frågor

På den här sidan har vi samlat svar på frågor som ofta ställs till jämställdhetsombudsmannen och som berör jämställdhetsombudsmannens verksamhet. En del av dessa frågor berör ärenden som någon annan myndighet än jämställdhetsombudsmannen ansvarar för. Kontrollera därför innan du skriver till oss om svaret på din fråga finns här.

Värnplikt
Varför ingriper inte jämställdhetsombudsmannen i det faktum att värnplikten endast berör män?
Svar: Att värnplikten endast berör män uppfattas ofta som diskriminering. Då riksdagen stiftade jämställdhetslagen beslöts det att värnplikten för män inte utgör diskriminering som strider mot jämställdhetslagen. Järnplikten regleras i järnpliktslagen. Jämställdhetsombudsmannen har inga befogenheter att göra lagändringar.

Man kan göra lagändringar i riksdagen genom en regeringsproposition, en riksdagsledamots lagmotion eller ett medborgarinitiativ.

Etniskt ursprung
Jag har blivit diskriminerad på grund av min etniska bakgrund. Vad gör jag?
Svar: Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av etniskt ursprung eller nationalitet. Diskrimineringslagen övervakas av diskrimineringsombudsmannen, och för diskriminering som sker i arbetslivet övervakas lagen av arbetarskyddsmyndigheterna (regionförvaltningsverken, RFV). Du kan vända dig till dem om du misstänker att du har blivit diskriminerad på grund av din etniska bakgrund.

diskrimineringsombudsmannen
regionförvaltningsverken (RFV)

Förmåner: pension/studiestöd/lönesubvention/utkomststöd
Jag har inte beviljats pension/studiestöd/lönesubvention/utkomststöd. Vad gör jag?
Svar: Jämställdhetsombudsmannen kan inte ta ställning till beslut som fattats av andra myndigheter. Om du vill överklaga beslutet du fått kan du ta kontakt med instansen som beviljar stödet i fråga för att reda ut förfarandet för ändringssökande.

Personlig assistent
Får man söka enbart en man eller en kvinna då man söker en personlig assistent/vårdare?
Svar: På grund av arbetets personliga natur tillåter jämställdhetslagen att man söker enbart kvinnor eller män till uppgiften som personlig assistent/vårdare.

Vårdnad
Jag har blivit diskriminerad i samband med en vårdnadstvist över ett barn på grund av mitt kön. Kan jag klaga till jämställdhetsombudsmannen?
Svar: Jämställdhetsombudsmannen kan inte ta ställning till frågor som berör vårdnad över och underhåll av barn. Jämställdhetsombudsmannen kan inte heller ta ställning till domstolsbeslut eller enskilda beslut av sociala myndigheter.

Åldersgränser
Kan en restaurang ha olika åldersgränser för kvinnor och män?
Svar: Nej, jämställdhetslagen förbjuder olika åldersgränser för kvinnor och män.

Åldersdiskriminering
Jag har blivit diskriminerad på grund av min ålder. Vad gör jag?
Svar: Åldersdiskriminering är förbjuden i diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen övervakas av diskrimineringsombudsmannen, och för diskriminering som sker i arbetslivet övervakas lagen av arbetarskyddsmyndigheterna (regionförvaltningsverken, RFV). Du kan vända dig till dem om du misstänker att att du har blivit diskriminerad på grund av din ålder.

diskrimineringsombudsmannen
regionförvaltningsverken (RFV)

Farsdag/morsdag/kvinnodagen
Får man ge rabatter enbart för män/kvinnor på farsdag/morsdag/kvinnodagen?
Svar: På farsdag/morsdag och kvinnodagen får man ha erbjudanden, rabatter och övriga utmärkelser som endast riktas till det ena könet om de är av ringa penningvärde.

Gym
Bryter separata gymturer/gym för kvinnor och män mot jämställdhetslagen?
Svar: Att beakta blygselskäl/anständighetsskäl utgör inte diskriminering som bryter mot jämställdhetslagen.

Reklam och marknadsföring
Jag såg en reklam som kränkte mitt kön. Kan jämställdhetsombudsmannen ingripa i saken?
Svar: Jämställdhetslagen gäller inte reklam, även om reklamen kan påverka och upprätthålla attityder som fördröjer att jämställdheten förverkligas.

Konsumentombudsmannen kan ingripa om reklamen till exempel förtrycker, förnedrar eller kränker någotdera könet eller om den utnyttjar våld som effektmedel. Konsumentombudsmannen

Inom reklambranschen verkar Reklametiska rådet, som med sina anvisningar påverkar praxisen för reklam och marknadsföring. Reklamens grundregler förutsätter att även marknadsförare bär sitt eget samhälleliga strå till stacken.
Reklametiska rådet

Man kan även skicka feedback direkt till marknadsföraren.

Yttrandefrihet och media
Mitt kön kränktes i en tidningsartikel/en webbartikel/ett tv-program. Kan jämställdhetsombudsmannen ingripa i saken?
Svar: Åsikter och ställningstaganden som kränker någotdera könet utgör oftast inte diskriminering som avses i jämställdhetslagen. Den som framför åsikten samt utgivaren skyddas av yttrandefriheten som tryggas av grundlagen. På grund av synpunkter som gäller yttrandefrihet ingriper jämställdhetsombudsmannen vanligen inte i enskilda tidningsartiklar eller andra åsikter eller bilder som publicerats i media.

Yttrandefriheten har begränsats i strafflagen genom att stifta att bland annat ärekränkning, grov ärekränkning, olagligt hot och hets mot folkgrupp är straffbara gärningar.

Alla som vill föra ärenden som berör god journalistsed eller yttrande- och publiceringsfrihet inför Opinionsnämnden för massmedier kan anföra en klagan hos nämnden. ► Opinionsnämnden för massmedier

Man kan även skicka feedback direkt till utgivaren och upphovsmannen.

Sexuell läggning
Jag har blivit diskriminerad på grund av min sexuella läggning. Vad gör jag?
Svar: Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen övervakas av diskrimineringsombudsmannen, och för diskriminering som sker i arbetslivet övervakas lagen av arbetarskyddsmyndigheterna (regionförvaltningsverken, RFV). Du kan vända dig till dem om du misstänker att du har blivit diskriminerad på grund av din sexuella läggning.

►  diskrimineringsombudsmannen
regionförvaltningsverken (RFV)

Könsfördelade yrkesbenämningar
I en arbetsplatsannons sökes en värdinna/värd/gårdskarl/parktant. Kan jag söka platsen trots mitt kön? 
Svar: Ja. Jämställdhetsombudsmannen har uppmanat arbetsgivare att ta i bruk sådana yrkesbenämningar som inte syftar på något visst kön. På arbetsmarknaden och i lagstiftningen används fortfarande flera yrkesbenämningar som syftar på kön. Till exempel yrkesbenämningar som slutar med -värdinna eller -man samt vissa andra yrkesbenämningar kan skapa och förstärka bilden av att någon som arbetar i det yrket är av ett visst kön. Enligt jämställdhetsombudsmannen vore det att rekommendera att använda en benämning som inte syftar på någondera kön.

Religion
Jag har blivit diskriminerad på grund av min religion/ övertygelse. Vad gör jag?
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av religion. Diskrimineringslagen övervakas av diskrimineringsombudsmannen, och för diskriminering som sker i arbetslivet övervakas lagen av arbetarskyddsmyndigheterna (regionförvaltningsverken, RFV). Du kan vända dig till dem om du misstänker att du har blivit diskriminerad på grund av din religion.
diskriminerignsombudsmannen
regionförvaltningsverken (RFV)

Handikapp
Jag har blivit diskriminerad på grund av mitt handikapp. Vad gör jag?
Svar: Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av handikapp. Diskrimineringslagen övervakas av diskrimineringsombudsmannen, och för diskriminering som sker i arbetslivet övervakas lagen av arbetarskyddsmyndigheterna (regionförvaltningsverken, RFV). Du kan vända dig till dem om du misstänker att du har blivit diskriminerad på grund av ditt handikapp.

diskrimineringsombudsmannen
regionförvaltningsverket (RFV)

Myndigheternas förfarande
Jag har uträttat ärenden hos en myndighet, och jag tycker inte att deras förfarande var rättvist. Vad gör jag?
Svar: Riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern övervakar myndigheternas och tjänstemännens verksamhet. Båda instanserna ansvarar för att myndigheterna följer lagen och uppfyller sina skyldigheter då de sköter sina uppgifter. Om du inte är nöjd med hur en myndighet skött ditt ärende kan du kontakta riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern.

riksdagens justitieombudsman
justitiekanslern