Vad menas med lön?

Bred tolkning av begreppet lön i jämställdhetslagstiftningen

Begreppet lön är mycket brett i både jämställdhetslagen och Europeiska unionens domstol (artikel 157 i EUF-fördraget). Med lön avses alla ekonomiska förmåner som arbetstagaren, direkt eller indirekt, får av arbetsgivaren på grund av anställningen. Lön är ersättning för utfört arbete, men kan också vara ett incitament inför framtiden, så länge det är direkt eller indirekt relaterat till arbetet.

Lön består av grund- eller minimilön och olika lönetillägg. Lönesystemen inkluderar många slags tillägg så som personliga tillägg, resultatbaserade tillägg och arbetstidsbaserade tillägg. Även lön för sjukdomstid, semesterlön och lön som betalas ut under moder- eller faderskapsledighet är sådan lön som avses i jämställdhetslagen. Olika naturaförmåner som telefon-, kost-, bil- och bostadsförmån räknas också som lön.

I EU-domstolens rättspraxis betraktas som lön även de ersättningar som arbetsgivaren betalar eller åläggs att betala i samband med uppsägning. Lön kan också bestå av tilläggspensioner. Likaså ska pensionsförmånerna i Finlands pensionssystem för tjänstemän betraktas som lön enligt EU‑domstolen.

Lön utgörs av de förmåner som betalas med stöd av ett arbets- eller tjänstekollektivavtal eller ett annat avtal och de förmåner som arbetsgivaren betalar frivilligt.

När lönen består av olika lönedelar ska alla lönedelar vara icke-diskriminerande i sig. En lönejämförelse baseras alltså inte på helhetslönen. Att lönen är icke-diskriminerande bedöms separat även beträffande penninglönens delar – grundlönen och alla tillägg.

Bestämmelsen i jämställdhetslagen om förbud mot lönediskriminering gäller förutom lön också övriga anställningsvillkor.