Vad är diskriminering?

Allmänt förbud mot diskriminering

I jämställdhetslagen fastställs och förbjuds alla former av diskriminering på grund av kön. Förbudet gäller lagens hela tillämpningsområde, dvs. i regel alla samhällsområden och alla situationer där diskriminering kan förekomma.

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering på grund av kön innebär att försätta kvinnor och män i olika ställning på basis av kön, graviditet, förlossning, könsidentitet eller könsuttryck.

Direkt diskriminering kan till exempel vara

 • om en kvinna inte anställs till en arbetsuppgift trots att hon är mer meriterad än mannen som utses
   
 • att sätta en högre åldersgräns för mäns inträde till en restaurang


Indirekt diskriminering

Misstanke om indirekt diskriminering väcks om personer försätts i olika ställning med stöd av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som ger sken av att vara neutrala avseende kön, könsidentitet eller könsuttryck, men som i praktiken kan missgynna personen på grund av hans eller hennes kön.

Misstanke om indirekt diskriminering väcks också om en person försätts i olika ställning på grund av föräldraskap eller familjeansvar. I sådana fall kan behandlingen av personer av samma kön jämföras sinsemellan.

Indirekt diskriminering är i lagen förenad med den s.k. principen om berättigande. Enligt principen är ett förfarande inte diskriminering om man med det strävar till ett berättigat mål och de metoder som valts för att uppnå målet är motiverade och nödvändiga.

Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller en presumtion i fråga om personen själv eller någon annan (s.k. diskriminering på grund av närstående och antagen diskriminering). Förbjuden diskriminering på grund av närstående eller antagen diskriminering kan uppstå om en person försätts i olika ställning till exempel därför att personen

 • är vän till en gravid kvinna
   
 • antas vara gravid vid en arbetsintervju


Vad är inte diskriminering?

Diskriminering som avses i jämställdhetslagen gäller inte:

 1. särskilt skydd för kvinnor på grund av graviditet eller förlossning
   
 2. att värnplikt endast gäller för män
   
 3. godkännande av antingen enbart kvinnor eller enbart män som medlemmar i en förening om detta grundar sig på en bestämmelse i föreningens stadgar
 • egentliga arbetsmarknadsorganisationer kan aldrig begränsa medlemskap enligt kön
   
 • andra organisationer som bevakar en yrkesgrupps intressen kan göra detta, förutsatt att organisationen strävar efter att uppfylla ändamålet med denna lag och att detta grundar sig på en bestämmelse i föreningens stadgar
   
 1. Det är inte heller diskriminering om man på basis av jämställdhetsplanen strävar till tillfälliga åtgärder för att uppfylla ändamålet med jämställdhetslagen.

Utlatanden om diskriminering på grund av det allmänna diskrimineringsförbudet

Mer

Misstänker du att du har blivit diskriminerad?

 • Jämställdhetsombudsmannen kan hjälpa och ge råd om du misstänker diskriminering.
 • Diskriminering i arbetslivet: Om du är medlem i facket, kontakta förtroendemannen och ta reda på vilka rättigheter du har.
   
 • Jämställdhetsombudsmannens råd är gratis. I fackets medlemsavgift ingår rätt till juridisk rådgivning.
   
 • Du kan även vända dig till ett offentligt rättsbiträde, en juridisk byrå eller en advokat. Juridiska tjänster måste du oftast betala för. Kontrollera om du har en försäkring som täcker rättegångskostnader.