Uthyrd arbetskraft

Uthyrd arbetskraft syftar på en situation där arbetets mottagare (användarföretaget) använder arbetstagare som är anställda av ett annat företag (uthyrningsföretaget) på basis av ett uppdragsavtal. Då det gäller uthyrd arbetskraft fördelas arbetsavtalets rättigheter och skyldigheter så att rätten att leda och övervaka arbetet övergår till användarföretaget. Samtidigt övergår även de skyldigheter till användarföretaget som stiftats för arbetsgivare och som direkt berör utförandet och organiseringen av arbetet. 

I jämställdhetslagen har arbetsgivarens gottgörelseskyldighet utvidgats till att omfatta användarföretaget i fall där användarföretaget utnyttjar sin arbetsgivarmakt över den uthyrda arbetskraften. Därmed är användarföretaget skyldigt att även följa jämställdhetslagens bestämmelser gällande arbetsgivare i fråga om uthyrd arbetskraft under tiden då arbetet utförs i ärenden som berör ledningen och övervakningen av arbetet samt arbetsförhållanden. Användarföretaget är till exempel skyldigt att förebygga trakasserier och att fördela arbetsuppgifterna så att personer inte försätts i olika ställning på basis av kön.

Kravet på likabehandling kommer i första hand fram i fall där arbetsgivaren har mycket uthyrd arbetskraft, och då ska arbetsgivaren behandla den uthyrda arbetskraften jämlikt sinsemellan. Dessutom ska arbetsgivaren följa principen om icke-diskriminering mellan den uthyrda arbetskraften och den egna arbetskraften i ärenden där arbetsgivaren utnyttjar sin arbetsgivarmakt.

Uthyrningsföretaget som ingått arbetsavtal med den uthyrda arbetskraften ska ansvara för de övriga arbetsgivarskyldigheterna. Användarföretaget ansvarar inte för de beslut som uthyrningsföretaget fattar som arbetsgivare. Uthyrningsföretaget bär även i fortsättningen det uteslutande arbetsgivaransvaret till exempel om en gravid anställd hos uthyrningsföretaget sägs upp på grund av graviditeten.