Diskriminering vid uppsägning, avslutande av anställningsförhållande och permittering

En arbetsgivare får inte säga upp, häva eller på annat sätt avsluta en eller flera arbetstagares anställningsförhållanden på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, graviditet, förlossning, föräldraskap eller familjeansvar. En arbetstagare får inte heller permitteras eller omplaceras på dessa grunder. (8 § i jämställdhetslagen)


Syftet med jämställdhetslagens bestämmelser är inte att begränsa arbetsgivarens rätt att minska, utvidga eller på något annat sätt ordna sin verksamhet på det sätt som hen anser vara ändamålsenligt. Jämställdhetslagen häver inte heller arbetsavtalslagens eller kollektivavtalens bestämmelser om arbetstagares uppsägningsskydd, permittering eller annat avslutande av anställningsförhållandet.

I uppsägningssituationer ska arbetsgivaren följa arbetsavtalslagens bestämmelser om uppsägningar samt eventuella anvisningar i kollektivavtalet gällande ordningen vid reducering av arbetskraft. Av jämställdhetslagen följer emellertid att funktioner inte får organiseras enligt kön. Arbetsgivaren får inte följa sådana villkor i kollektivavtalet som i enskilda fall leder till diskriminering och därmed strider mot jämställdhetslagen.

Om en arbetstagare misstänker diskriminering vid en uppsägning, permittering eller avslutande av arbetsförhållandet kan hen be arbetsgivaren om en skriftlig redogörelse för orsaken bakom uppsägningen eller permitteringen. Arbetsgivaren ska ge denna redogörelse utan dröjsmål. Om flera arbetstagare har sagts upp eller permitterats ska det framgå i redogörelsen på vilka grunder detta gjorts.

Misstänker du att du har blivit diskriminerad?

  • Jämställdhetsombudsmannen kan hjälpa och ge råd om du misstänker diskriminering.
  • Diskriminering i arbetslivet: Om du är medlem i facket, kontakta förtroendemannen och ta reda på vilka rättigheter du har.
     
  • Jämställdhetsombudsmannens råd är gratis. I fackets medlemsavgift ingår rätt till juridisk rådgivning.
     
  • Du kan även vända dig till ett offentligt rättsbiträde, en juridisk byrå eller en advokat. Juridiska tjänster måste du oftast betala för. Kontrollera om du har en försäkring som täcker rättegångskostnader.