Trakasserier i samband med tillhandahållande av varor eller tjänster

En person som tillhandahåller varor eller tjänster kan anses ha förfarit på ett sätt som utgör förbjuden diskriminering om hen eller hens representant gör sig skyldig till sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön i samband med tillhandahållande av varor eller tjänster. Tillhandahållarens ansvar börjar emellertid först då hen informerats om trakasserierna.

Tillhandahållaren av varor eller tjänster är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra trakasserierna då hens representant meddelats om saken. Om tillhandahållaren inte vidtar tillgängliga åtgärder för att hindra att trakasserierna fortsätter utgör detta förbjuden diskriminering.

Endast en korporation kan bli gottgörelseskyldig, även i fall där trakasseraren till exempel är en individ som är anställd hos tillhandahållaren av varor och tjänster.