Jämställdhetsplanen ska basera sig på redogörelser


Redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen

Målet är att man inkluderar sådana åtgärder i jämställdhetsplanen som är viktiga för att främja jämställdheten med tanke på varje arbetsplats situation och förhållanden. Därför ska jämställdhetsplanen basera sig på en redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen. Redogörelsen är en del av jämställdhetsplaneringens kunskapsbas. Jämställdhetsplanen och redogörelsen som utarbetas som grund för planen ska omfatta arbetsgivarens hela personal, och vid behov ska planen inkludera åtgärder som berör hela personalen.

Enligt jämställdhetslagen ska man som en del av redogörelsen för jämställdhetsläget göra en specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt en kartläggning av klassificeringen, lönerna och löneskillnaderna i fråga om kvinnors och mäns uppgifter. Lagen förutsätter alltså att löner behandlas i redogörelsen för jämställdhetsläget på arbetsplatsen. Ämnet behandlas närmare under Lönekartläggning.

Lönen är inte det enda som ska behandlas i jämställdhetsredogörelsen. Redogörelsen för jämställdhetsläget kan även vara inriktad på till exempel ansökningsförfarandet, arbetsfördelningen mellan könen, avancemang i karriären, arbetsförhållanden, personalutbildning, deltagande i arbetsgrupper, möjligheter att förena arbete och familj (till exempel att utnyttja familjeledigheter och arbetsarrangemang som stöder dessa), stämningen på arbetsplatsen, förekomst av sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön, attityder gentemot jämställdhet, ledarskap och arbetarskydd.

Då man gör redogörelsen kan man utnyttja personaladministrationens existerande statistik som specificerats enligt kön. Det är även viktigt att utreda hur arbetstagarna upplever att jämställdheten förverkligas på arbetsplatsen. Man kan utreda arbetstagarnas uppfattningar till exempel genom personalenkäter och genom att diskutera jämställdhetsärenden på avdelnings- och arbetsplatsmöten. Man kan göra en separat jämställdhetsenkät eller koppla den till en allmän kartläggning av arbetsplatsens stämning.

Jämställdhetsenkäter ger viktig information om arbetsplatsens jämställdhetsläge som det är svårt att få med hjälp av andra typer av utredningar. Som exempel kan nämnas frågor om trakasserier. För jämställdhetsenkäten kan man använda den elektroniska enkäten som finns på adressen www.tasa-arvokysely.fi (på finska och engelska). Tasa-arvokysely.fi är en avgiftsfri tjänst, och den ger svaren som färdiga grafiska presentationer.

Du kan även utnyttja de delar du vill av modellen som finns i handboken Tasa-arvosta lisäarvoa (Jämställdhet ger mervärde):
Modell för arbetsplatsens jämställdhetsenkät (pdf, 72,5 kB)

Man ska utarbeta en jämställdhetsplan minst vartannat år. Om man utarbetar en jämställdhetsplan varje år kan man lokalt komma överens om att göra en lönekartläggning minst vart tredje år.

Jämställdhetslagen,arbetsplatserna och könsmångfalden (STM, 2016)