Prissättning och tillgång till service

Jämställdhetslagen förbjuder från att missgynna en person på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck i tillgången till och tillhandahållandet av allmänt tillgängliga varor och tjänster.


Det är också fråga om diskriminering om den som tillhandahåller varor eller tjänster gör sig skyldig till sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön eller vägrar att erbjuda varor eller tjänster till den som åberopat diskriminering eller till dennes vittne. Detta förbud mot diskriminering tillämpas inte på innehållet i medier och reklam eller på utbildning.

Näringsidkares prissättning får inte vara könsbunden. Syftet är inte att förhindra alla typer av olika behandling, utan endast att förhindra klart orättvis behandling.

Utlåtanden om prissättning och tillgång till service
Mer