Övriga kriterier för jämförelsepersonen

Jämförelsepersonens kön

Med jämställdhetslagen försöker man hindra att en arbetstagare missgynnas i fråga om lön på grund av kön. Jämförelsepersonen, dvs. en annan arbetstagare som arbetstagaren jämför sin lön med, ska i regel vara av motsatt kön. En kvinna kan alltså jämföra sin lön med en mans lön och tvärtom. Jämförelsepersonen kan emellertid vara av samma kön om en arbetstagare missgynnas i fråga om lön på grund av graviditet, förlossning, föräldraskap eller familjeansvar.

Tidsmässig jämförelse

En lönejämförelse förutsätter inte att lönerna betalas ut samtidigt. En lön kan även vara diskriminerande om en arbetstagare försätts i en mindre fördelaktig ställning än en arbetstagare som tidigare varit anställd hos arbetsgivaren. En arbetstagare kan således jämföra sin lön även med föregångarens lön. Likaså kan man göra lönejämförelser till exempel mellan en ordinarie anställd och en vikarie.

Lönejämförelse med en arbetstagare på en högre lönenivå

Rätten att göra lönejämförelser är inte begränsad till de arbetstagare som i arbets- eller tjänstekollektivavtalet är placerade på samma kravnivå eller lönenivå eller i samma prissättningsgrupp. En arbetstagare kan jämföra sin lön även med arbetstagare som är placerade på en högre lönenivå eller som tillhör en högre löne- eller prissättningsgrupp om arbetstagaren kan visa att hen utför ett likvärdigt arbete som dessa arbetstagare.

Samma arbetsgivare eller ”samma ursprung”

Enligt jämställdhetslagen ska lika lön tillämpas bland arbetstagare som är anställda hos samma arbetsgivare. Om arbetsgivaren har olika arbets- eller verksamhetsenheter kan arbetstagaren även jämföra sin lön med lönen för arbetstagare som arbetar i en annan enhet.

Enligt EU-rätten kan unionens lagstiftning om lika lön tillämpas när löneskillnader har ”samma ursprung”. Domstolen har funnit att arbetstagare som övergår till att utföra arbetet i en tidigare anställning som underleverantör eller som uthyrd arbetskraft, inte kan jämföra sin lön med lönerna som deras tidigare arbetsgivare betalar sina anställda.