Lika och likvärdigt arbete

Lönejämförelser utifrån arbetsuppgifterna

För att bedöma om en lön är diskriminerande måste man ofta göra jämförelser. Lönejämförelser kan vanligen göras mellan arbetstagare som är anställda av samma arbetsgivare och som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Förbuden mot lönediskriminering kan också tillämpas när en lägre lön betalas för ett arbete med högre svårighetsgrad än för ett arbete med lägre svårighetsgrad, om övriga villkor för lönediskriminering är uppfyllda. Arbetstagare kan också vara i jämförbar ställning i fråga om förmåner som betraktas som lön.

I bedömningen av om arbetena är lika eller likvärdiga utgår man från arbetsuppgifterna och de krav som arbetsuppgifterna ställer på den som utför dem. Bedömningen ska baseras på arbetstagarens faktiska arbetsuppgifter, inte till exempel på titlarna eller på befattningsbeskrivningarna i anställningsavtalet om dessa skiljer sig från de faktiska arbetsuppgifterna.

Arbetstagarens personliga egenskaper eller arbetsprestation ska inte påverka bedömningen av om arbetena som jämförs är lika eller likvärdiga. Dessa faktorer kan dock på ett godtagbart sätt bidra till att olika lön betalas till arbetstagare som utför lika eller likvärdigt arbete.

Vad menas med lika arbete och likvärdigt arbete?

Enligt jämställdhetslagens förarbeten ska man då man jämför arbeten fästa uppmärksamhet vid arbetsuppgifternas kvalitet och innehåll samt de förhållanden som arbetet utförs i.

Med lika arbete avses arbeten som helt eller nästan helt motsvarar varandra. Ur bedömningssynpunkt är skillnaderna mellan arbetena viktiga: vilka skillnaderna är och hur ofta de återkommer.

Lönejämförelser kan också göras mellan olika arbeten om arbetenas kan betraktas som likvärdiga i fråga om svårighetsgraden. Vilka arbeten som jämförs beror på vad man ska fästa uppmärksamhet vid i bedömningen av om arbetena är likvärdiga. Ibland kan det vara tillräckligt att jämföra skillnaderna mellan arbetsuppgifterna. Om arbetena är mycket olika till sin karaktär är det emellertid nödvändigt att specificera faktorer som kännetecknar svårighetsgraden för arbetena som ska jämföras och väga dessa faktorer mot varandra. Arbetena kan anses vara lika krävande som helhet, även om olika faktorer bidrar till deras svårighetsgrad. Ofta nämns kompetens, ansvar, belastning och arbetsförhållanden som de viktigaste kriterierna för svårighetsgraden.